Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1980.28.131

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1980 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 grudnia 1980 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy budżetowej na 1980 r. z dnia 21 grudnia 1979 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 162) oraz w związku z art. 13 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o prowizorium budżetowym na 1981 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 112) zarządza się, co następuje:
W § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1979 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń (Dz. U. z 1980 r. Nr 1, poz. 2) wyrazy "do dnia 31 grudnia 1980 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 marca 1981 r."
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1981 r.