Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.157.985

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 8 sierpnia 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1832) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. Nr 90, poz. 1006, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) konie, które wygrały gonitwę pozagrupową kategorii A (także łeb w łeb), przesuwa się do kategorii A bez względu na to, w której grupie się znajdowały,

3) konie, które znajdowały się w grupie, po wygraniu gonitwy pozagrupowej kategorii B (także łeb w łeb) przesuwa się do kategorii B, z wyjątkiem 2-letnich koni pełnej krwi angielskiej i 3-letnich koni arabskich czystej krwi, które po wygraniu gonitwy pozagrupowej kategorii B (także łeb w łeb) przesuwa się do kategorii A.";

2)
w § 6 w ust. 1:
a)
w pkt 5 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) gonitwy krajowe dla koni trenowanych w kraju, wpisanych do polskich ksiąg hodowlanych i urodzonych przez klacze, które w chwili urodzenia źrebięcia były własnością podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, a ponadto - w przypadku koni arabskich czystej krwi - klacze, które w chwili urodzenia źrebięcia były wpisane do polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (gonitwy dla koni hodowli krajowej),",

b)
w pkt 6 dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) gonitwy próbne dla 2-letnich koni pełnej krwi angielskiej albo 3-letnich koni arabskich czystej krwi, które nie biegały w gonitwach,",

c)
po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) kwalifikacyjne - dla gonitw z płotami,";

3)
w § 9 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) 4-letnie i starsze - w przypadku koni arabskich czystej krwi,";

4)
w § 12a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Konie 2-letnie mogą biegać w gonitwach dla kłusaków wyłącznie na dystansach do 2.100 metrów.";

5)
w § 17 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Gonitwy są przeprowadzane, jeżeli organizator wyścigów konnych zapewni możliwość podkuwania koni przez podkuwacza przez cały czas ich przeprowadzania.";

6)
w § 21:
a)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wysokości przewidzianych nagród, z wyjątkiem gonitw kwalifikacyjnych.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku przeprowadzenia gonitwy dodatkowej z powodu niezapisania do gonitwy płaskiej grupowej albo do gonitwy z płotami i przeszkodami wymaganej liczby koni, organizator wyścigów konnych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa, ogłasza warunki tej gonitwy sposobem zwyczajowo przyjętym na danym torze wyścigowym, najpóźniej w dniu zapisu koni do tej gonitwy.";

7)
w § 22 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Do obowiązków właścicieli koni należy dostarczenie trenerowi kurtki wyścigowej i czapki o barwach zgodnych z zarejestrowanymi barwami wyścigowymi.";

8)
w § 23 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przedstawianie Klubowi aktualnego wykazu koni trenowanych w stajni wyścigowej z podaniem ich nazw, płci, wieku, maści, pochodzenia, imienia i nazwiska właściciela oraz kariery wyścigowej - w przypadku koni importowanych, zarówno tych, które uczestniczyły w wyścigach organizowanych w innym państwie, jak i tych, które nie brały udziału w gonitwach.";

9)
w § 26 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) dosiadanie konia w kamizelce ochronnej,";

10)
w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem - za pośrednictwem komisji technicznej.";

11)
w § 36 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Przedłużenie rejestracji barw wyścigowych następuje na wniosek właściciela konia o kolejny rok i dotyczy barw wyścigowych zarejestrowanych w klubie w roku poprzednim.

6. W przypadku gdy w gonitwie bierze udział więcej niż jeden koń danego właściciela, sędzia u wagi może nakazać użycie czapki (drugiej i kolejnych) o barwach wyścigowych innych niż zarejestrowane lub nakazać zastosowanie dodatkowego elementu stroju (szarfa, opaski), który umożliwi odróżnienie koni.";

12)
w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Waga jeźdźców oznacza wagę człowieka (bez kasku) oraz wszystkich przedmiotów, które koń niesie w gonitwie, z wyjątkiem nogawek, bandaży, napierśnika, uzdy, okularów, bata oraz ścierki pod siodło, pomniejszoną o 0,5 kg.";

13)
w § 47 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Ulgi wagi ze względu na kategorię jeźdźca nie stosuje się w gonitwach pozagrupowych oraz w przypadku jeźdźców z licencją zagraniczną.";

14)
w § 48:
a)
ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Jeżeli koń wygra gonitwę pozagrupową kategorii B (także łeb w łeb), będąc w kategorii A, a następnie bierze udział w gonitwie pozagrupowej kategorii B, otrzymuje 2 kg nadwyżki wagi oraz nadwyżkę wagi określoną w ust. 1 pkt 1.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W niekorzystnych warunkach atmosferycznych (temperatura powietrza poniżej 5 °C) komisja techniczna podnosi wagę noszoną przez konie w gonitwach przeprowadzanych systemem grupowym o 1 kg, z wyłączeniem gonitw międzynarodowych.";

15)
w § 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W każdej gonitwie, z wyjątkiem gonitw kwalifikacyjnych, organizator wyścigów konnych ustala wysokość nagród pieniężnych, jakie otrzymują trenerzy, jeźdźcy (powożący) i właściciele koni, które w danej gonitwie zajęły kolejne trzy miejsca, licząc od pierwszego miejsca. Niezależnie od nagród pieniężnych mogą być przyznawane nagrody rzeczowe.";

16)
w § 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Siodłanie koni, które mają wziąć udział w gonitwie, odbywa się w miejscu do tego wyznaczonym przez organizatora wyścigów lub w stajni.";

17)
w § 67 w ust. 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) był prowadzony przez jeźdźca w taki sposób, że przeszkadzał innemu koniowi, który wskutek tego nie ukończył gonitwy.";

18)
w § 68a:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Gonitwy dla kłusaków odbywają się z zaprzęgami (koń w sulce i powożący).",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

"1a. Sulka powinna być wyposażona w:

1) dyszle wykonane z drewna, metalu lub włókna węglowego,

2) podpory pod stopy powożącego, umiejscowione na dyszlach,

3) pełne koła (szprychy zabezpieczone plastikową osłoną),

4) chlapacze w przypadku intensywnych opadów deszczu lub śniegu,

5) uprząż z bezpiecznikowymi zapięciami ułatwiającymi szybkie wypięcie konia.

1b. Sulka powinna być pozbawiona wystających elementów, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla innych uczestników gonitwy.

1c. Uprząż na głowie konia nie może zawierać elementów metalowych, wystających oraz mogących powodować u niego ból lub zranienie.";

19)
w § 89 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przy ustalaniu kategorii jeźdźca zalicza się zwycięstwa we wszystkich rodzajach gonitw, o których mowa w § 6 pkt 1, z wyjątkiem gonitw kwalifikacyjnych.";

20)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) na sezon letni po dniu derby dla koni pełnej krwi angielskiej.",

b)
w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w I grupie pozostają konie, które w ubiegłym roku wygrały gonitwę I grupy lub gonitwę próbną,",

c)
w ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) koń pełnej krwi angielskiej oraz koń arabski czystej krwi, który wygrał sumę nagród równą lub wyższą od dwukrotnej wartości najniższej pierwszej nagrody kategorii A dla danej rasy, nie zostaje przegrupowany,",

d)
ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. 3-letnie konie arabskie czystej krwi zaczynają biegać od dnia 1 maja w II grupie lub w gonitwach próbnych i do końca bieżącego roku będą przesuwać się w grupach zgodnie z wygranymi gonitwami. Zwycięzca w gonitwie próbnej (także łeb w łeb) zostaje przegrupowany do kategorii B.

6. Konie 2-letnie pełnej krwi angielskiej zaczynają biegać od dnia 1 czerwca w II grupie lub w gonitwach próbnych i do końca bieżącego roku będą przesuwać się w grupach zgodnie z wygranymi gonitwami. Zwycięzca gonitwy próbnej (także łeb w łeb) zostaje przegrupowany do kategorii B.",

e)
w ust. 7 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) koni, które wygrały sumę nagród w wysokości najniższej pierwszej nagrody kategorii A dla danej rasy,",

f)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Handikap generalny jest prowadzony na bieżąco i ogłaszany w każdy poniedziałek przed dniem zapisów w siedzibie Klubu. Koń zostaje ujęty w handikapie generalnym przed sezonem, jeżeli był ujęty w handikapie generalnym po sezonie roku poprzedniego. Koń, który nie był ujęty w handikapie generalnym przed sezonem, zostanie w nim ujęty, jeżeli w bieżącym sezonie ukończył przynajmniej dwie gonitwy i nie został w żadnej z nich zdyskwalifikowany. Po dniu derby dla koni pełnej krwi angielskiej w handikapie generalnym zostaną ujęte tylko te konie, które w bieżącym sezonie ukończyły przynajmniej dwie gonitwy i nie zostały w żadnej z nich zdyskwalifikowane. Przy ustalaniu w handikapie generalnym wagi danego konia, który nie był w nim ujęty przed sezonem, nie uwzględnia się startów tego konia w innym państwie.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1432, z 2002 r. Nr 154, poz. 1281, z 2004 r. Nr 153, poz. 1617 oraz z 2007 r. Nr 2, poz. 21.