Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.22.156

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 czerwca 1988 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których dyrektora powołuje i odwołuje organ założycielski.

Na podstawie art. 24 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1987 r. Nr 35, poz. 201) oraz na podstawie art. 133 § 3 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201 oraz z 1987 r. Nr 21, poz. 124) i na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno­gospodarczym (Dz. U. z 1987 r. Nr 4, poz. 26 i Nr 33, poz. 181) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 marca 1988 r. w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których dyrektora powołuje i odwołuje organ założycielski (Dz. U. Nr 8, poz. 57), w części I "Przedsiębiorstwa przemysłowe" po poz. 184 dodaje się poz. 185 w brzmieniu:

"185. Wspólnota Producentów Maszyn i Urządzeń Energetycznych MEGAT w Warszawie."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.