Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.57.288

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 1984 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Na podstawie art. 22 i 34 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 36, poz. 165 i Nr 39, poz. 176 oraz z 1984 r. Nr 45, poz. 242 i Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1983 r. w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 9, poz. 47) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się listę przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.";

2) w § 3, w nawiasie, po wyrazach: "z 1982 r. Nr 45, poz. 289" dodaje się wyrazy: "z 1983 r. Nr 36, poz. 165 i Nr 39, poz. 176 oraz z 1984 r. Nr 45, poz. 242 i Nr 54, poz. 275".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.