Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.61.337

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 1961 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia sekretarzy gromadzkich i miejskich oraz sekretarzy osiedli.

Na podstawie art. 59 ust. 5 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1958 r. w sprawie uposażenia sekretarzy gromadzkich i miejskich oraz sekretarzy osiedli (Dz. U. Nr 12, poz. 46) wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Sekretarze gromadzcy pobierają uposażenie miesięczne w wysokości od 1.000 zł do 1.600 zł.

2. O wysokości uposażenia sekretarza gromadzkiego decyduje przewodniczący prezydium powiatowej rady narodowej po wysłuchaniu opinii bądź na wniosek prezydium gromadzkiej rady narodowej.

3. Przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych na wniosek przewodniczących prezydiów powiatowych rad narodowych mogą przyznać w uzasadnionych przypadkach dodatek do uposażenia w wysokości do 400 zł miesięcznie sekretarzom gromadzkim, którzy złożyli egzamin kwalifikacyjny dla sekretarzy gromadzkich i posiadają 4-letni staż pracy na stanowisku sekretarza gromadzkiego bądź mają wykształcenie wyższe, bądź ukończone co najmniej średnie wykształcenie i 3-letni staż pracy na stanowisku sekretarza gromadzkiego".

§  2. Traci moc uchwała nr 214 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1960 r. w sprawie dodatków do uposażenia przewodniczących gromadzkich i osiedlowych rad narodowych oraz sekretarzy prezydiów rad narodowych osiedli i sekretarzy gromadzkich w części dotyczącej dodatków do uposażenia sekretarzy gromadzkich rad narodowych.
§  3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Finansów.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1962 r.