§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i... - Dz.U.1974.31.183 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.31.183

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 1974 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów (Dz. U. z 1972 r. Nr 37, poz. 246 i z 1973 r. Nr 51, poz. 288) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uposażenie zasadnicze pracowników określonych w § 1 ust. 1 ustala się według następującej tabeli:

Grupa uposażeniaUposażenie zasadnicze

zł miesięcznie

1a7.500
1b7.100
16.700
26.300
35.900
45.500
55.200
64.900
74.600
84.400
94.200
104.000
113.800
123.600
133.400
143.200
153.000
162.800
172.600
182.400
192.200
202.050
211.900
221.750
231.600
241.450
251.300"
2)
w § 4:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektor zespołu lub jednostki samodzielnej może zezwolić pracownikowi nie posiadającemu wymaganych kwalifikacji na pełnienie obowiązków na określonym stanowisku na okres nie dłuższy niż 5 lat, jeżeli posiadanie kwalifikacji nie jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do pracy na danym stanowisku. Pracownikowi, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia ukończył 45 lat, zezwolenie takie może być udzielone na czas nieograniczony.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepis ust. 3 nie dotyczy pracowników medycznych.",

c)
w ust. 5 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

"Nie dotyczy to stażystów.",

3)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Pracownikom działalności podstawowej może być przyznany dodatek specjalny w wysokości do 2.500 zł miesięcznie.",

4)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Szczegółowe zasady przyznawania dodatku specjalnego ustala Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.",

5)
dotychczasową treść § 10 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2, 3 i 4 w brzmieniu:

"2. Pracownikom działalności podstawowej przysługuje dodatek do uposażenia w wysokości od 100 zł do 300 zł miesięcznie za pracę w systemie zmianowym.

3. Położnej zatrudnionej w izbie porodowej (samodzielne stanowisko pracy) przysługuje dodatek do uposażenia w wysokości od 400 zł do 1.000 zł miesięcznie.

4. Szczegółowe zasady przyznawania dodatków, o których mowa w ust. 2 i 3, określi Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.",

6)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 15% uposażenia zasadniczego.",

7)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Pracownikowi medycznemu zatrudnionemu w lotnictwie sanitarnym i sprawującemu opiekę nad chorymi w samolotach sanitarnych przysługuje dodatek do uposażenia w wysokości 1.500 zł miesięcznie.",

8)
w § 15 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu: "Dodatki te nie przysługują z tytułu dodatkowego zatrudnienia.",
9)
§ 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. 1. Jeżeli lekarz będący specjalistą w dziedzinie, w której występuje niedobór kadr medycznych, podejmie dodatkową pracę w innym zakładzie położonym w innej miejscowości, dyrektor (kierownik) zakładu może podwyższyć mu wynagrodzenie zasadnicze za pracę w tym zakładzie, nie więcej jednak niż o 25%.

2. Na podjęcie pracy przez lekarza, o którym mowa w ust. 1, wymagana jest zgoda wojewody (prezydenta miasta wyłączonego z województwa).",

10)
w § 17 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jeżeli lekarz, o którym mowa w § 16, korzysta w przejazdach z własnego pojazdu samochodowego, ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu może być za zgodą wojewody (prezydenta miasta wyłączonego z województwa) obliczony według stawek określonych przepisami w sprawie używania pojazdów samochodowych dla celów służbowych.",

11)
w § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wysokość indywidualnej premii nie może przekroczyć 15% uposażenia zasadniczego.",

12)
w § 22 ust. 5 kropkę zastępuje się średnikiem i po średniku dodaje się zdanie w brzmieniu:

"stawka w tej wysokości przysługuje również, jeżeli taki dzień przypada w niedzielę.",

13)
§ 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. 1. Wynagrodzenie za gotowość pracy na wezwanie przez zakład pracy ustala się w wysokości:

1) za 17 godzin gotowości dla:

- starszego asystenta i zastępcy ordynatora - 55 zł,

- asystenta - 35 zł,

- pielęgniarek, laborantów i techników - 20 zł,

2) za 24 godziny gotowości dla:

- starszego asystenta i zastępcy ordynatora - 70 zł,

- asystenta - 40 zł,

- pielęgniarek, laborantów i techników 30 zł.

2. Pracownikowi przysługuje podwójna stawka wynagrodzenia określonego w ust. 1, jeżeli w czasie pozostawania w gotowości pracy został wezwany i stawił się do zakładu pracy.

3. Pracownikowi, który otrzymuje wynagrodzenie określone w ust. 2, nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za pracę wykonaną w czasie godzin gotowości.

4. Pracownikowi, który stawił się do zakładu pracy na wezwanie, przysługuje zwrot poniesionych kosztów przejazdu, jeżeli zakład pracy nie zapewnił pracownikowi przejazdu samochodem służbowym, a pilność przybycia pracownika i odległość od miejsca zamieszkania do zakładu uzasadnia konieczność takiego przejazdu.",

14)
w § 26:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą zmiany wysokości uposażenia w razie:

1) przesunięcia pracownika na wyższe stanowisko,

2) ustalenia uposażenia po okresie próbnym lub po ukończeniu wstępnego stażu pracy.",

b)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Pracownik nie posiadający wymaganych kwalifikacji, któremu na podstawie § 4 ust. 3 zezwolono na pełnienie obowiązków na określonym stanowisku, nie może być awansowany na wyższe stanowisko.",

15)
§ 30 skreśla się,
16)
tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie:

"Uposażenie lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów zatrudnionych w wydziałach zdrowia i opieki społecznej w urzędach terenowych organów administracji państwowej.",

17)
§ 32 otrzymuje brzmienie:

"§ 32. 1. Lekarze, lekarze dentyści i farmaceuci zatrudnieni w wydziałach zdrowia i opieki społecznej w urzędach terenowych organów administracji państwowej otrzymują uposażenie zasadnicze (§ 3), dodatek za wysługę lat (§ 5), dodatek za stopień naukowy (§ 13) oraz dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości:

1) w urzędach wojewódzkich i urzędach miast wyłączonych z województw:

miesięcznie zł

od - do

- dyrektorowi wydziału zdrowia i opieki społecznej 1.000-3.000,

- zastępcy dyrektora wydziału zdrowia i opieki społecznej 1.000-2.000,

- kierownikowi oddziału, inspektorowi wojewódzkiemu 1.000-2.000,

- starszemu inspektorowi 800-1.500,

2) w urzędach powiatowych, miejskich miast stanowiących powiaty, miast i powiatów i dzielnicowych w miastach wyłączonych z województw:

miesięcznie zł

od - do

- kierownikowi wydziału zdrowia i opieki społecznej 1.000-2.000,

- zastępcy kierownika wydziału zdrowia i opieki społecznej 800-1.500,

- inspektorowi 600-1.200.",

18)
dotychczasową treść § 34 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, mogą być stosowane zasady wynagradzania określone w niniejszym rozporządzeniu.",

19)
w § 35 ust. 5 po wyrazach "określonym w ust. 1" dodaje się wyrazy "oraz w ust. 4",
20)
po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu:

"§ 35a. 1. Za długoletnią i nieprzerwaną pracę pracownikom przysługują gratyfikacje jubileuszowe w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia po 25 latach - począwszy od dnia 1 stycznia 1977 r.,

2) 150% miesięcznego wynagrodzenia po 35 latach oraz 200% miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach - począwszy od dnia 1 stycznia 1976 r.

2. Miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, oblicza się według zasad stosowanych przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym że jego wysokość nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia za pełny wymiar czasu pracy.

3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia ustala szczegółowe zasady wypłaty gratyfikacji oraz zaliczania okresów pracy do okresów uzasadniających prawo do tych gratyfikacji.",

21)
w § 38 skreśla się wyraz "administracyjnym",
22)
§ 39 skreśla się.