Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów... - Dz.U.1974.31.183 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.31.183

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 sierpnia 1974 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) oraz art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 47, poz. 277) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów (Dz. U. z 1972 r. Nr 37, poz. 246 i z 1973 r. Nr 51, poz. 288) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uposażenie zasadnicze pracowników określonych w § 1 ust. 1 ustala się według następującej tabeli:

Grupa uposażeniaUposażenie zasadnicze

zł miesięcznie

1a7.500
1b7.100
16.700
26.300
35.900
45.500
55.200
64.900
74.600
84.400
94.200
104.000
113.800
123.600
133.400
143.200
153.000
162.800
172.600
182.400
192.200
202.050
211.900
221.750
231.600
241.450
251.300"
2)
w § 4:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektor zespołu lub jednostki samodzielnej może zezwolić pracownikowi nie posiadającemu wymaganych kwalifikacji na pełnienie obowiązków na określonym stanowisku na okres nie dłuższy niż 5 lat, jeżeli posiadanie kwalifikacji nie jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do pracy na danym stanowisku. Pracownikowi, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia ukończył 45 lat, zezwolenie takie może być udzielone na czas nieograniczony.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepis ust. 3 nie dotyczy pracowników medycznych.",

c)
w ust. 5 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

"Nie dotyczy to stażystów.",

3)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Pracownikom działalności podstawowej może być przyznany dodatek specjalny w wysokości do 2.500 zł miesięcznie.",

4)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Szczegółowe zasady przyznawania dodatku specjalnego ustala Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.",

5)
dotychczasową treść § 10 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2, 3 i 4 w brzmieniu:

"2. Pracownikom działalności podstawowej przysługuje dodatek do uposażenia w wysokości od 100 zł do 300 zł miesięcznie za pracę w systemie zmianowym.

3. Położnej zatrudnionej w izbie porodowej (samodzielne stanowisko pracy) przysługuje dodatek do uposażenia w wysokości od 400 zł do 1.000 zł miesięcznie.

4. Szczegółowe zasady przyznawania dodatków, o których mowa w ust. 2 i 3, określi Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.",

6)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 15% uposażenia zasadniczego.",

7)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Pracownikowi medycznemu zatrudnionemu w lotnictwie sanitarnym i sprawującemu opiekę nad chorymi w samolotach sanitarnych przysługuje dodatek do uposażenia w wysokości 1.500 zł miesięcznie.",

8)
w § 15 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu: "Dodatki te nie przysługują z tytułu dodatkowego zatrudnienia.",
9)
§ 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. 1. Jeżeli lekarz będący specjalistą w dziedzinie, w której występuje niedobór kadr medycznych, podejmie dodatkową pracę w innym zakładzie położonym w innej miejscowości, dyrektor (kierownik) zakładu może podwyższyć mu wynagrodzenie zasadnicze za pracę w tym zakładzie, nie więcej jednak niż o 25%.

2. Na podjęcie pracy przez lekarza, o którym mowa w ust. 1, wymagana jest zgoda wojewody (prezydenta miasta wyłączonego z województwa).",

10)
w § 17 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jeżeli lekarz, o którym mowa w § 16, korzysta w przejazdach z własnego pojazdu samochodowego, ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu może być za zgodą wojewody (prezydenta miasta wyłączonego z województwa) obliczony według stawek określonych przepisami w sprawie używania pojazdów samochodowych dla celów służbowych.",

11)
w § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wysokość indywidualnej premii nie może przekroczyć 15% uposażenia zasadniczego.",

12)
w § 22 ust. 5 kropkę zastępuje się średnikiem i po średniku dodaje się zdanie w brzmieniu:

"stawka w tej wysokości przysługuje również, jeżeli taki dzień przypada w niedzielę.",

13)
§ 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. 1. Wynagrodzenie za gotowość pracy na wezwanie przez zakład pracy ustala się w wysokości:

1) za 17 godzin gotowości dla:

- starszego asystenta i zastępcy ordynatora - 55 zł,

- asystenta - 35 zł,

- pielęgniarek, laborantów i techników - 20 zł,

2) za 24 godziny gotowości dla:

- starszego asystenta i zastępcy ordynatora - 70 zł,

- asystenta - 40 zł,

- pielęgniarek, laborantów i techników 30 zł.

2. Pracownikowi przysługuje podwójna stawka wynagrodzenia określonego w ust. 1, jeżeli w czasie pozostawania w gotowości pracy został wezwany i stawił się do zakładu pracy.

3. Pracownikowi, który otrzymuje wynagrodzenie określone w ust. 2, nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za pracę wykonaną w czasie godzin gotowości.

4. Pracownikowi, który stawił się do zakładu pracy na wezwanie, przysługuje zwrot poniesionych kosztów przejazdu, jeżeli zakład pracy nie zapewnił pracownikowi przejazdu samochodem służbowym, a pilność przybycia pracownika i odległość od miejsca zamieszkania do zakładu uzasadnia konieczność takiego przejazdu.",

14)
w § 26:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą zmiany wysokości uposażenia w razie:

1) przesunięcia pracownika na wyższe stanowisko,

2) ustalenia uposażenia po okresie próbnym lub po ukończeniu wstępnego stażu pracy.",

b)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Pracownik nie posiadający wymaganych kwalifikacji, któremu na podstawie § 4 ust. 3 zezwolono na pełnienie obowiązków na określonym stanowisku, nie może być awansowany na wyższe stanowisko.",

15)
§ 30 skreśla się,
16)
tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie:

"Uposażenie lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów zatrudnionych w wydziałach zdrowia i opieki społecznej w urzędach terenowych organów administracji państwowej.",

17)
§ 32 otrzymuje brzmienie:

"§ 32. 1. Lekarze, lekarze dentyści i farmaceuci zatrudnieni w wydziałach zdrowia i opieki społecznej w urzędach terenowych organów administracji państwowej otrzymują uposażenie zasadnicze (§ 3), dodatek za wysługę lat (§ 5), dodatek za stopień naukowy (§ 13) oraz dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości:

1) w urzędach wojewódzkich i urzędach miast wyłączonych z województw:

miesięcznie zł

od - do

- dyrektorowi wydziału zdrowia i opieki społecznej 1.000-3.000,

- zastępcy dyrektora wydziału zdrowia i opieki społecznej 1.000-2.000,

- kierownikowi oddziału, inspektorowi wojewódzkiemu 1.000-2.000,

- starszemu inspektorowi 800-1.500,

2) w urzędach powiatowych, miejskich miast stanowiących powiaty, miast i powiatów i dzielnicowych w miastach wyłączonych z województw:

miesięcznie zł

od - do

- kierownikowi wydziału zdrowia i opieki społecznej 1.000-2.000,

- zastępcy kierownika wydziału zdrowia i opieki społecznej 800-1.500,

- inspektorowi 600-1.200.",

18)
dotychczasową treść § 34 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, mogą być stosowane zasady wynagradzania określone w niniejszym rozporządzeniu.",

19)
w § 35 ust. 5 po wyrazach "określonym w ust. 1" dodaje się wyrazy "oraz w ust. 4",
20)
po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu:

"§ 35a. 1. Za długoletnią i nieprzerwaną pracę pracownikom przysługują gratyfikacje jubileuszowe w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia po 25 latach - począwszy od dnia 1 stycznia 1977 r.,

2) 150% miesięcznego wynagrodzenia po 35 latach oraz 200% miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach - począwszy od dnia 1 stycznia 1976 r.

2. Miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, oblicza się według zasad stosowanych przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym że jego wysokość nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia za pełny wymiar czasu pracy.

3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia ustala szczegółowe zasady wypłaty gratyfikacji oraz zaliczania okresów pracy do okresów uzasadniających prawo do tych gratyfikacji.",

21)
w § 38 skreśla się wyraz "administracyjnym",
22)
§ 39 skreśla się.
Tabele stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania stanowiące załączniki nr 1-5 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów (Dz. U. z 1972 r. Nr 37, poz. 246 i z 1973 r. Nr 51, poz. 288) zastępuje się tabelami stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania stanowiącymi załączniki nr 1-5 do niniejszego rozporządzenia.
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów (Dz. U. z 1972 r. Nr 37, poz. 246 i z 1973 r. Nr 51, poz. 288) z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów wydanych przed dniem ogłoszenia jednolitego tekstu oraz z zastosowaniem ciągłej numeracji rozdziałów, paragrafów, ustępów i punktów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r., z tym że w stosunku do pracowników obsługi kotłowni centralnego ogrzewania wchodzi w życie z dniem 1 października 1974 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Tabela stanowisk i zaszeregowania pracowników działalności podstawowej

Lp.Stanowisko pracyKategoria jednostki według liczby pracownikówGrupa uposażenia zasadniczego
1234
I. Pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem
1Dyrektor zespołupowyżej 1.500

powyżej 800

do 800

5-1a

6-1b

7-1

2Dyrektor (kierownik) jednostki samodzielnej:

a) szpitala: klinicznego, specjalistycznego,

ogólnego (wielospecjalistycznego)

powyżej 1.000

powyżej 500

do 500

7-1b

8-1

9-2

b) wojewódzkiej: przychodni specjalistycznej,

przemysłowej, stacji krwiodawstwa, stacji

pogotowia ratunkowego oraz szpitala

uzdrowiskowego i sanatorium

powyżej 200

powyżej 100

do 100

11-2

12-3

13-4

c) domu pomocy społecznejpowyżej 200

powyżej 80

do 80

12-5

14-6

15-7

d) pozostałych zakładówpowyżej 200

powyżej 100

do 100

11-3

12-4

13-5

3Zastępca dyrektora zespołupowyżej 1.500

powyżej 800

do 800

8-2

9-3

10-4

4Zastępca dyrektora (kierownika) jednostki samodzielnej:

a) szpitala: klinicznego specjalistycznego,

ogólnego (wielospecjalistycznego)

powyżej 1.000

powyżej 500

do 500

10-3

11-4

12-5

b) wojewódzkiej: przychodni specjalistycznej,

przemysłowej, stacji krwiodawstwa, stacji

sanitarno-epidemiologicznej, stacji

pogotowia ratunkowego oraz szpitala

uzdrowiskowego i sanatorium

powyżej 200

powyżej 100

do 100

12-4

13-5

14-6

c) pozostałych zakładówpowyżej 100

do 100

14-6

15-7

5Państwowy wojewódzki (miejski w mieście wyłączonym z województwa) inspektor sanitarnypowyżej 180

do 180

4-1

6-2

6Państwowy powiatowy (miejski, dzielnicowy, portowy) inspektor sanitarnypowyżej 25

do 25

9-3

10-4

7a) Ordynator oddziału w szpitalu wojewódzkim

(równorzędnym) lub zespole

powyżej 50

powyżej 20

do 20

9-3

11-4

12-5

b) Ordynator oddziału w pozostałych jednostkachpowyżej 50 powyżej 20

do 20

10-4

12-5

14-6

8Kierownik komórki organizacyjnej w stacjach sanitarno-epidemiologicznych (działu, sekcji, pracowni)powyżej 10

od 6 do 10

od 3 do 5

11-4

12-5

13-6

9a) Kierownik działu opieki zespolonej-10-3
b) Kierownik komórki organizacyjnej w zespole

(poradni, zakładu, pracowni, sekcji, działu,

ośrodka, punktu krwiodawstwa, prosektorium i

innej) oraz apteki szpitalnej produkującej

płyny infuzyjne

powyżej 20

powyżej 10

do 10

12-4

13-5

14-6

10a) Kierownik przychodni nie będącej samodzielną

jednostką budżetową lub kierownik grupy

poradni

powyżej 50

powyżej 20

do 20

12-3

13-4

14-5

b) Kierownik komórki organizacyjnej w

przychodni będącej jednostką samodzielną

(poradni, zakładu, pracowni, działu, ośrodka

i innej)

powyżej 10

od 6 do 10

do 5

13-4

14-5

15-6

c) Kierownik komórki organizacyjnej w jednostce

samodzielnej i nie wymienionych w pkt 9 i 10

lit. a) i b) (poradni, zakładu, pracowni,

działu, sekcji, ośrodka, prosektorium,

punktu krwiodawstwa i innej) oraz apteki

szpitalnej produkującej płyny infuzyjne

powyżej 10

od 6 do 10

do 5

14-5

15-6

16-7

d) Kierownik apteki szpitalnej nie produkującej

płynów infuzyjnych

powyżej 10

do 10

16-7

16-8

11Kierownik ośrodka zdrowia: gminnego, wiejskiego lub przyzakładowego na wsi-11-3
12Zastępca ordynatora oddziału, zastępca kierownika pracowni, apteki i innychpowyżej 50

od 20 do 50

12-5

13-6

13W ośrodku zdrowia gminnym, wiejskim i przyzakładowym na wsi, w poradni ogólnej i pediatrycznej przychodni rejonowej, w poradni przemysłowej służby zdrowia:

starszy asystent

asystent

młodszy asystent

-

-

-

12-4

13-5

15-6

14W stacjach sanitarno-epidemiologicznych:

specjalista bhp, starszy asystent, starszy inspektor bhp

asystent, inspektor bhp

młodszy asystent

-

-

-

12-5

14-6

16-7

15W komórkach metodyczno-organizacyjnych:

starszy asystent

asystent

młodszy asystent

-

-

-

13-5

14-6

16-7

16W przychodni (poradni) i innym zakładzie nie wymienionym w pkt 13, 14, 15 oraz w działach diagnostycznych:

starszy asystent

asystent

młodszy asystent

-

-

-

14-6

15-8

17-9

171) w pozostałych zakładach opieki zdrowotnej

zamkniętej i pomocy społecznej:

starszy asystent

asystent

młodszy asystent

-

-

-

16-8

17-9

18-10

2) w oddziałach szpitalnych urazowo-

chirurgicznych, toksykologicznych,

oddziałach i działach anestezjologii i

intensywnej opieki i doraźnej pomocy:

starszy asystent

asystent

młodszy asystent

-

-

-

13-5

14-7

16-8

18Stażysta-21-18
II. Średni personel medyczny
1Naczelna pielęgniarka zespołupowyżej 1.500

powyżej 800

do 800

11-5

12-6

14-7

2Zastępczyni naczelnej pielęgniarki zespołu-15-8
3Przełożona pielęgniarek:

a) działu w zespole

-17-10
b) szpitala: klinicznego, specjalistycznego,

ogólnego (wielospecjalistycznego)

powyżej 1.000

powyżej 500

do 500

15-10

16-11

18-12

c) wojewódzkiej: przychodni specjalistycznej,

przychodni przemysłowej, przedsiębiorstwa

uzdrowiskowego i sanatorium:

przeciwgruźliczego, rehabilitacyjnego,

psychiatrycznego

powyżej 200

powyżej 100

17-12

18-13

d) w zakładach nie wymienionych pod lit.

b)-c)

-19-14
4Zastępczyni przełożonej pielęgniarek w zespole lub jednostce samodzielnejpowyżej 50018-13
5Kierownik: domu małych dzieci, żłobka, izby porodowej, prewentorium itp.-17-12
6Oddziałowa pielęgniarek w opiece zdrowotnej zamkniętej-18-13
7Uprawniony technik dentystyczny-18-13
8Starszy felczer, felczer, starszy instruktor (inspektor) higieny, inspektor bhp-18-13
9W komórkach organizacyjnych w zespole lub jednostkach samodzielnych:

a) starsza pielęgniarka, starsza położna,

starszy technik medyczny (dentystyczny,

farmaceutyczny), starszy laborant, starszy

dyspozytor, starsza dietetyczka, starsza

opiekunka dziecięca, starsza higienistka,

starszy statystyk medyczny, starszy

masażysta

-20-15
b) pielęgniarka, położna, technik medyczny,

laborant, technik dentystyczny, technik

farmaceutyczny, starszy technik apteczny,

dietetyczka, instruktor higieny, opiekunka

dziecięca, higienistka, dyspozytor,

instruktor terapii zajęciowej, ortoptysta,

statystyk medyczny, masażysta

-22-16
c) asystentka pielęgniarska, młodsza

pielęgniarka, młodszy laborant, masażysta,

preparator, wykwalifikowana pomoc

dentystyczna, kontroler sanitarny, technik

apteczny, dezynfektor

-23-18
d) przyuczeni: pielęgniarka, masażysta,

dietetyczka, laborant, kontroler sanitarny,

pomoc dentystyczna, dezynfektor i inni

-24-20
e) technik ortopedyczny-18-13
10a) Starsza pielęgniarka środowiskowa, starszy

pracownik socjalny na wsi i w mieście oraz

pozostały starszy średni personel medyczny

zatrudniony w miejscowościach do 5 tys.

mieszkańców

-16-13
b) Pielęgniarka środowiskowa i pracownik

socjalny na wsi i w mieście oraz pozostały

równorzędny średni personel medyczny

zatrudniony w miejscowościach do 5 tys.

mieszkańców

-18-14
11Starsza rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna-23-18
12Kierownik: sekcji statystyki medycznej i dokumentacji chorych, ośrodka opiekuna społecznegopowyżej 5

od 3 do 5

17-14

18-15

13Stażysta-24-23
III. Niższy personel działalności podstawowej
a) Sanitariusz (noszowy)-23-19
b) Salowa, starsza kąpielowa, rejestratorka

medyczna

-25-21
c) Kąpielowa, fasowaczka, łazienkowy,

sterylizator, pomoc laboratoryjna

-25-23
Uwaga: Pracownicy na stanowiskach wymienionych pod lp. 1-3 części II nie posiadający wyższego wykształcenia nie mogą być zaszeregowani do maksymalnych grup uposażenia zasadniczego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Taryfikator kwalifikacyjny pracowników działalności podstawowej

Lp.Stanowisko pracyWymagane kwalifikacje zawodowe
wykształcenie, specjalizacja, przeszkolenieliczba lat pracy
1234
I. Pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem
1Dyrektor zespołuwyższe medyczne, specjalizacja z organizacji ochrony zdrowia oraz specjalizacja II lub I stopnia w innej dziedzinie medycyny8
2Dyrektor (kierownik) jednostki samodzielnejwyższe medyczne, specjalizacja z organizacji ochrony zdrowia lub II stopnia w innej dziedzinie medycyny5
3Zastępca dyrektora zespołu8
4Zastępca dyrektora (kierownika) jednostki samodzielnej4
5Państwowy wojewódzki (miejski w mieście wyłączonym z województwa) inspektor sanitarnywyższe medyczne oraz specjalizacja w dziedzinie medycyny II stopnia8
6Państwowy powiatowy (miejski, dzielnicowy, portowy) inspektor sanitarnywyższe medyczne, specjalizacja w dziedzinie medycyny II lub I stopnia5
7Ordynator oddziału w zespole lub pozostałych jednostkachwyższe medyczne, specjalizacja w dziedzinie medycyny II stopnia7
8-10Kierownik komórki organizacyjnejwyższe medyczne, farmaceutyczne, specjalizacja w dziedzinie medycyny I lub II stopnia, a w odniesieniu do pracownika z innym wyższym wykształceniem dodatkowe przeszkolenie specjalistyczne w dziedzinie medycyny5
11Kierownik ośrodka zdrowia: gminnego, wiejskiego lub przyzakładowego na wsikwalifikacje jak w pkt 13-17-
12Zastępca ordynatora oddziału, zastępca kierownika: pracowni, apteki i innychwyższe medyczne, specjalizacja w dziedzinie medycyny II stopnia, inne wyższe oraz dodatkowe przeszkolenie specjalistyczne uznane za równorzędne z II stopniem specjalizacji w dziedzinie medycyny5
13-17Starszy asystent, starszy inspektor bhp, specjalista bhpwyższe medyczne, farmaceutyczne, specjalizacja w dziedzinie medycyny II stopnia, inne wyższe oraz dodatkowe przeszkolenie specjalistyczne uznane za równorzędne z II stopniem specjalizacji w dziedzinie medycyny5
Asystent, inspektor bhpwyższe medyczne, farmaceutyczne, specjalizacja w dziedzinie medycyny I stopnia, inne wyższe oraz dodatkowe przeszkolenie specjalistyczne uznane za równorzędne z I stopniem specjalizacji w dziedzinie medycyny3
Młodszy asystentwyższe medyczne, farmaceutyczne, inne wyższepo stażu
18Stażystawyższe medyczne, farmaceutyczne, inne wyższe-
II. Średni personel medyczny
1Naczelna pielęgniarka zespołuwyższe pielęgniarskie, inne wyższe i średnie medyczne5
średnie medyczne oraz przeszkolenie specjalistyczne10
2Zastępczyni naczelnej pielęgniarki zespołuwyższe pielęgniarskie, inne wyższe i średnie medyczne5
średnie medyczne oraz przeszkolenie specjalistyczne9
3Przełożona pielęgniarek w zespole lub jednostce samodzielnejwyższe pielęgniarskie, inne wyższe i średnie medyczne2
średnie medyczne oraz przeszkolenie specjalistyczne7
4Zastępczyni przełożonej pielęgniarek w zespole lub jednostce samodzielnejwyższe pielęgniarskie, inne wyższe i średnie medyczne2
średnie medyczne oraz przeszkolenie specjalistyczne7
5Kierownik jednostki samodzielnejwyższe pielęgniarskie, inne wyższe i średnie medyczne2
średnie medyczne oraz przeszkolenie specjalistyczne7
6Oddziałowa pielęgniarek w opiece zdrowotnej zamkniętejśrednie medyczne lub wykształcenie uznane za równorzędne oraz przeszkolenie specjalistyczne6
7Uprawniony technik dentystycznyśrednie medyczne lub wykształcenie uznane za równorzędne oraz przeszkolenie specjalistyczne-
8Starszy felczer, starszy instruktor (inspektor) higieny, inspektor bhp-
9a) Starsza pielęgniarka, starsza

położna, starszy technik

medyczny (dentystyczny,

farmaceutyczny), starszy

laborant, starsza dietetyczka;

starsza higienistka, starszy

dyspozytor, starsza opiekunka

dziecięca, starszy statystyk

medyczny, starszy masażysta

średnie medyczne lub wykształcenie uznane za równorzędne oraz przeszkolenie specjalistyczne, średnie pedagogiczne5
b) Pielęgniarka, położna, technik

dentystyczny, technik

medyczny, laborant, starszy

technik apteczny, dietetyczka,

opiekunka dziecięca, technik

farmaceutyczny, higienistka,

dyspozytor, instruktor

higieny, technik ortopedyczny,

ortoptysta, instruktor terapii

zajęciowej, masażysta,

statystyk medyczny

średnie medyczne lub wykształcenie uznane za równorzędne oraz przeszkolenie specjalistyczne, średnie pedagogiczne-
c) Asystentka pielęgniarska,

młodsza pielęgniarka, młodszy

laborant, wykwalifikowana

pomoc dentystyczna, masażysta,

preparator, kontroler

sanitarny, technik apteczny,

dezynfektor

szkoła asystentek pielęgniarskich, szkoła masażystów lub wykształcenie uznane za równorzędne-
d) Przyuczeni: pielęgniarka,

dietetyczka, laborant, pomoc

dentystyczna, kontroler

sanitarny, dezynfektor,

masażysta i inni

podstawowe oraz kwalifikacje nabyte w czasie pracy lub przeszkolenie specjalistyczne-
e) Technik ortopedycznyśrednie medyczne lub wykształcenie uznane za równorzędne oraz przeszkolenie specjalistyczne-
10a) Starsza pielęgniarka

środowiskowa, starszy

pracownik socjalny na wsi i w

mieście oraz pozostały starszy

średni personel medyczny

zatrudniony w miejscowościach

do 5 tys. mieszkańców

średnie medyczne lub wykształcenie uznane za równorzędne oraz przeszkolenie specjalistyczne-
b) Pielęgniarka środowiskowa i

pracownik socjalny w mieście i

na wsi oraz pozostały

równorzędny średni personel

medyczny zatrudniony w

miejscowościach do 5 tys.

mieszkańców

-
11Starsza rejestratorka medyczna, sekretarka medycznaśrednie ogólnokształcące lub inne wykształcenie uznane za równorzędne-
12Kierownik: sekcji statystyki medycznej i dokumentacji chorych, ośrodka opiekuna społecznegośrednie medyczne lub inne średnie oraz przeszkolenie specjalistyczne5
III. Niższy personel działalności podstawowej
a) Sanitariusz (noszowy)podstawowe-
b) Salowa, starsza kąpielowa,

rejestratorka medyczna

c) Kąpielowa, fasowaczka,

łazienkowy, sterylizator,

pomoc laboratoryjna

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Tabela stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników technicznych, ekonomicznych i administracyjnych

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeGrupa uposażenia zasadniczego
wykształcenie*)liczba lat pracy
12345
I. Pracownicy techniczni i ekonomiczni
1Zastępca dyrektora do spraw technicznych, ekonomicznych, główny księgowy w zespole zatrudniającym:

powyżej 1.500 pracowników

powyżej 800 pracowników

do 800 pracowników

wyższe

średnie

6

10

7-2

8-3

9-4

21) Zastępca dyrektora do spraw

technicznych, ekonomicznych,

główny księgowy w jednostce

samodzielnej zatrudniającej:

powyżej 1.000 pracowników

powyżej 500 pracowników

powyżej 300 pracowników

wyższe

średnie

6

10

14-5

15-6

17-8

2) Zastępca dyrektora do spraw

techniczno-ekonomicznych w stacji

krwiodawstwa zbierającej rocznie

powyżej 10 tys. litrów krwi

wyższe

średnie

6

10

14-6
3) Główny księgowy w jednostce

samodzielnej zatrudniającej:

powyżej 200 pracowników

powyżej 100 pracowników

do 100 pracowników

wyższe

średnie

6

10

16-9

18-11

19-13

3Kierownik działu (np. technicznego, ekonomicznego, finansowego, służby pracowniczej), zastępca głównego księgowego w zespole zatrudniającym:

powyżej 1.500 pracowników

powyżej 800 pracowników

do 800 pracowników

wyższe

średnie

4

8

14-6

15-7

16-8

4Kierownik działu (np. technicznego, ekonomicznego, finansowego, służby pracowniczej), zastępca głównego księgowego w jednostce samodzielnej zatrudniającej:

powyżej 1.000 pracowników

powyżej 500 pracowników

do 500 pracowników

wyższe

średnie

4

8

15-7

16-8

17-9

5Kierownik zespołu warsztatów w zespole lub jednostce samodzielnej:

powyżej 1.500 pracowników

powyżej 800 pracowników

wyższe

średnie

2

6

15-7

17-10

6Kierownik warsztatu (pracowni) w zespole lub jednostce samodzielnej zatrudniającej:

powyżej 1.000 pracowników

powyżej 500 pracowników

do 500 pracowników

średnie616-10

17-11

18-12

7Kierownik samodzielnej sekcji (np. technicznej, ekonomicznej, finansowej, zaopatrzenia, służby pracowniczej)wyższe

średnie

2

6

17-9
8Specjalista do spraw technicznych, ekonomicznych, służby pracowniczejwyższe316-8**)
9Starszy inspektor techniczny, starszy referent techniczny, starszy referent ekonomiczny, starszy referent służby pracowniczej, starszy księgowy, starszy rewident, mistrzwyższe

średnie

2

6

19-13
10Inspektor techniczny, referent techniczny, instruktor terapii pracą, referent ekonomiczny, referent służby pracowniczej, rewidentwyższe

średnie

po stażu

2

21-14
11Zakładowy inspektor bhp, instruktor racjonalizacji i wynalazczości w zespole lub jednostce samodzielnej zatrudniającej:

powyżej 1.000 pracowników

powyżej 500 pracowników

do 500 pracowników

wyższe oraz egzamin kwalifikacyjny

średnie oraz egzamin kwalifikacyjny

3

8

18-11

19-12

20-14

II. Pracownicy administracyjni
1Dyrektor domu pomocy społecznej, kierownik profilaktycznego domu zdrowia:

powyżej 200 pracowników

powyżej 80 pracowników

do 80 pracowników

wyższe

średnie

6

10

12-6

14-7

15-8

2Dyrektor centralnej bazy rezerw sanitarno-przeciwepidemicznych, kierownik zakładu sanitarnegowyższe

średnie

6

10

15-8
3Zastępca dyrektora domu pomocy społecznej,

kierownik domu: małych dzieci, pielęgniarek, kierownik żłobka

wyższe

średnie

4

8

18-11
4Kierownik działu administracyjno-gospodarczego w zespole lub jednostce samodzielnej zatrudniającej:

powyżej 1.000 pracowników

powyżej 800 pracowników

do 800 pracowników

wyższe

średnie

3

7

17-12

18-13

19-14

5Kierownik sekcji administracyjno-gospodarczejwyższe

średnie

2

6

20-14
6Radca prawny w zespole lub w jednostce samodzielnejwyższe prawnicze-14-6
71) Starszy referent administracyjny,

kulturalno-oświatowy, starszy

bibliotekarz, kierownik świetlicy

wyższe

średnie

po stażu

5

19-16
2) Kierownik kancelarii, kasjerśrednie320-17
81) Kierownik: składnicy zaopatrzenia,

zespołu magazynów

średnie220-14
2) Starszy magazynierśrednie121-17
3) Magazynierśrednie

podstawowe

-

2

22-18
9Kierownik: magazynu, kuchni, stołówki, pralni, szwalniśrednie221-13
10Referent administracyjny, bibliotekarz, referent kulturalno-oświatowy, archiwista, sekretarkaśredniepo stażu22-18
111) Starsza maszynistka poza halą

maszyn

średnie, podstawowe 300 uderzeń na minutę122-19
2) Maszynistka poza halą maszynśrednie, podstawowe 230 uderzeń na minutę-23-21
12Telefonistka, pomoc biurowa, młodszy księgowyśrednie, podstawowe-24-22
13Stażystawyższe

średnie

-

-

21-19

24-22

*) Na stanowiskach technicznych wymagane jest wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, na stanowiskach kierowniczych ekonomiczno-administracyjnych oprócz wymaganego wykształcenia pożądane jest ukończenie 2-letniego kursu zaocznego dla kierowniczych kadr administracyjno-gospodarczych służby zdrowia i opieki społecznej.

**) Grupa 8 uposażenia zasadniczego może być przyznana tylko dla stanowiska samodzielnego podlegającego bezpośrednio dyrektorowi lub zastępcy dyrektora.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Tabela stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników gospodarczych i obsługi

Grupa pracowników, stanowiskoLp.Wymagane kwalifikacje zawodoweGrupa uposażenia zasadniczego
wykształcenieliczba lat pracy w zawodzie
12345
I. Pracownicy zaplecza

technicznego i

gospodarczego

- zatrudnieni w

komórkach

organizacyjnych (w

warsztatach,

pracowniach,

kuchniach, pralniach,

ogrodnictwie,

kotłowniach c.o. i

innych) w zawodzie:

ślusarza, mechanika,

elektromontera,

1

2

3

zasadnicza szkoła zawodowa lub tytuł mistrzowski w zawodzie

zasadnicza szkoła zawodowa lub tytuł robotnika wykwalifikowanego bądź tytuł czeladniczy w zawodzie

zasadnicza szkoła zawodowa

6 lat

3 lata

poniżej 3 lat

20-14

21-17

22-18

elektromechanika,

hydraulika, murarza,

4bez wykształcenia zawodowegopo 5 latach23-19
stolarza, malarza,

kucharza, pracza,

ogrodnika i innym

5bez wykształcenia zawodowegoponiżej 5 lat24-21
- palacze c.o.6średnia szkoła zawodowa lub tytuł kwalifikacyjny mistrza w zawodzie6 miesięcy przy obsłudze urządzeń c.o.20-14
7odpowiednia zasadnicza szkoła zawodowa lub świadectwo czeladnicze w zawodzie bądź świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie1 rok pracy przy obsłudze urządzeń c.o.21-16
8szkoła podstawowa i kurs palaczy kotłów c.o.*)1 rok pracy przy obsłudze urządzeń c.o.22-17
- pomocnicy palaczy

c.o.

9bez wykształcenia zawodowegopo 5 latach22-18
10bez wykształcenia zawodowegoponiżej 5 lat23-21
II. Pracownicy obsługi:

woźny, portier,

szatniarz,

powielaczowy, zmywaczka

szkła laboratoryjnego,

dźwigowy

sprzątaczka,

goniec

1

2

-

-

-

-

25-23

25-24

III. Pracownicy zatrudnieni

przy pilnowaniu:

starszy dozorca

(starszy strażnik)

dozorca (strażnik)

1

2

-

-

2

-

25-23

25-24

*) W wypadkach szczególnie uzasadnionych dyrektor zakładu za zgodą właściwego terenowo okręgowego inspektoratu gospodarki paliwowo-energetycznej może zwolnić palacza c.o. posiadającego duże doświadczenie zawodowe oraz dobrze wypełniającego powierzone obowiązki od wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Tabela stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów zatrudnionych w wydziałach zdrowia i opieki społecznej w urzędach terenowych organów administracji państwowej

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje zawodoweGrupa uposażenia zasadniczego
wykształcenieliczba lat pracy
12345
I. W urzędach wojewódzkich i urzędach miast wyłączonych z województw
1Dyrektor wydziału zdrowia i opieki społecznejwyższe medyczne, specjalizacja z organizacji ochrony zdrowia oraz specjalizacja II lub I stopnia w innej dziedzinie medycyny8 6-1
2Zastępca dyrektora wydziału zdrowia i opieki społecznejwyższe medyczne, specjalizacja z organizacji ochrony zdrowia lub II stopnia w innej dziedzinie medycyny8 9-2
3Kierownik oddziału inspektor wojewódzkiwyższe medyczne, farmaceutyczne, specjalizacja I stopnia515-6
4Starszy inspektorwyższe medyczne, farmaceutyczne, specjalizacja I stopnia518-10
II. W urzędach powiatowych, miejskich, miast stanowiących powiaty, miast i powiatów i urzędach dzielnicowych w miastach wyłączonych z województw
1Kierownik wydziału zdrowia i opieki społecznejwyższe medyczne, specjalizacja z organizacji ochrony zdrowia oraz specjalizacja II lub I stopnia w innej dziedzinie medycyny810-3
2Zastępca kierownika wydziału zdrowia i opieki społecznejwyższe medyczne, specjalizacja z organizacji ochrony zdrowia lub I stopnia w innej dziedzinie medycyny515-6
3Inspektorwyższe medyczne, farmaceutyczne222-14