Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.28.132

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 czerwca 1967 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych.

Na podstawie art. 107 i art. 129 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1965 r. Nr 16, poz. 114), art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 1965 r. Nr 17, poz. 119) oraz art. 5, art. 8 ust. 2, art. 14, art. 15 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
W § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz. U. Nr 43, poz. 225) po wyrazach "70%" dodaje się wyrazy "a w wyjątkowych przypadkach 100%".
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac i innym zainteresowanym ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.