Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.30.249

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 listopada 1970 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1965 r. Nr 19, poz. 129) oraz art. 15 i 39 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 226 i Nr 54, poz. 310) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 dodaje się nowy ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Przepisy rozporządzenia w zakresie tworzenia i podziału funduszu premiowego oraz funduszu nagród mają zastosowanie do wszystkich jednostek badawczych.

4. Decyzje o zastosowaniu przepisu ust. 3 do placówek naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk, w których pracownicy wynagradzani są według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz. U. Nr 43, poz. 225), podejmuje Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac na wniosek Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk.";

2)
w § 6 wprowadza się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W instytutach, które po dniu 1 stycznia 1971 r. zmienią formę gospodarki finansowej, a przed zmianą prowadziły gospodarstwa pomocnicze lub posiadały środki specjalne, pracownicy naukowi mogą w uzasadnionych wypadkach związanych z realizacją prac szczególnie pilnych i ważnych dla gospodarki narodowej, wykonywanych poza obowiązkowym wymiarem czasu pracy, pobierać wynagrodzenie na zasadach określonych w ust. 3 za prace w gospodarstwach pomocniczych i opłacanych ze środków specjalnych.";

3)
skreśla się § 11, § 13, w § 16 ust. 3 i 4, § 26 oraz w § 28 pkt 2;
4)
wprowadza się rozdziały IIIa i IIIb w brzmieniu:

"Rozdział IIIa.

Zasady tworzenia i podziału funduszu premiowego.

§ 15a. 1. Pracownicy instytutów naukowo-badawczych mogą otrzymywać premie z funduszu premiowego.

2. W instytutach działających według zasad rozrachunku gospodarczego fundusz premiowy tworzy się:

1) w instytutach upoważnionych do tworzenia funduszu efektów wdrożeniowych - ze środków funduszu efektów wdrożeniowych z uwzględnieniem przepisów § 27 uchwały nr 53 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek badawczych (Monitor Polski Nr 15, poz. 124),

2) w instytutach nie uprawnionych do tworzenia funduszu efektów wdrożeniowych - z zysku odpisywanego na fundusz premiowy według wieloletniej normy procentowej.

Szczegółowe zasady tworzenia funduszu premiowego z funduszu efektów wdrożeniowych i z zysku normują przepisy określające zasady gospodarki finansowej jednostek badawczych.

3. W instytutach naukowo-badawczych działających w formie jednostki lub zakładu budżetowego fundusz premiowy tworzy się w takim procencie od kwoty rzeczywistych płac zasadniczych za określony rok, jaki wynikał ze stosunku procentowego między sumą planowanych premii na 1970 r. oraz powiększonych o podatek od wynagrodzeń nagród pracowników naukowo-badawczych, inżynieryjno-technicznych i pozostałych a kwotą płac zasadniczych planowanych na ten rok.

4. W instytutach działających w formie zakładu budżetowego fundusz premiowy tworzony według zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 1, może być zwiększony w granicach do 3% planowanego w danym roku funduszu płac z nadwyżki dochodów nad kosztami. Zwiększenie funduszu premiowego z nadwyżki dochodów nad kosztami może być dokonane pod warunkiem pozytywnej oceny przez jednostkę nadrzędną wykonania prac badawczych ujętych w planie i nie stanowi podstawy do podwyższania w następnym roku wysokości funduszu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

5. W nowo tworzonych instytutach stosunek procentowy funduszu premiowego do płac zasadniczych ustalają ministrowie w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac, a dla instytutów technicznych również w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki, kierując się wysokością funduszu premiowego osiągniętą w istniejących instytutach.

§ 15b. 1. Utworzony fundusz premiowy podlega podziałowi na:

1) część I w wysokości co najmniej 70% tego funduszu, przeznaczoną na premie dla bezpośrednich wykonawców i pracowników naukowo-badawczych, inżynieryjno-technicznych i innych równorzędnych oraz robotników bezpośrednio produkcyjnych,

2) część II w wysokości nie przekraczającej 20% tego funduszu, przeznaczoną na premie dla pracowników nie będących bezpośrednimi wykonawcami prac naukowo-badawczych rozwojowych i wdrożeniowych, lecz organizujących i nadzorujących wykonanie tych prac oraz wykonujących funkcje z dziedziny ogólnotechnicznej, oraz robotników pośrednio produkcyjnych,

3) część III przeznaczoną na premie dla pracowników administracyjnych i fizycznych pracowników obsługi w wysokości określonej procentowym stosunkiem wypłat dokonanych dla tych pracowników w 1970 r. do sumy wypłat premii i nagród dla ogółu pracowników.

2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach minister może wprowadzić inne proporcje podziału, z tym że odchylenia od ustaleń dla części I i II nie mogą przekraczać 10 pkt.

3. W ramach funduszu premiowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy tworzyć rezerwę w wysokości do 10% z przeznaczeniem na premie za zadania nie przewidziane w planie prac badawczych oraz na premie za szczególne osiągnięcia.

§ 15c. 1. 1) Fundusz premiowy, o którym mowa w § 15b ust. 1 pkt 1, podlega podziałowi na ujęte w planie prac badawczych tematy i etapy ze szczególnym uwzględnieniem ich ważności, tak aby z każdym etapem pracy związana była z góry określona kwota funduszu premiowego. Za etap pracy należy przyjmować część opracowania mogącą stanowić podstawę do oceny i odbioru. W razie wykonywania prac na podstawie umowy etapy prac powinny być z góry określone w umowie.

2) Łączna kwota premii za wykonanie poszczególnych etapów każdej pracy badawczej nie może przekraczać 75% kwoty premii określonej dla danego tematu. Podział tej kwoty na poszczególne etapy powinien uwzględniać pracochłonność i czas trwania prac oraz wymagania w zakresie jakości wykonania.

3) Kwota premii określona dla danego tematu czy etapu pracy musi być podana do wiadomości pracownikom przed rozpoczęciem danej pracy.

4) Uruchomienie premii za wykonanie prac przypadających na dany etap następuje po ich wykonaniu i przyjęciu przez kierownictwo instytutu.

5) Wypłata pełnej kwoty premii, o której mowa w pkt 2, określonej dla każdego tematu pracy badawczej, następuje po zakończeniu i przyjęciu danego opracowania przez zleceniodawcę.

6) Uruchomienie premii za wykonanie tematu pracy badawczej, którego opracowanie trwa nie dłużej niż jeden kwartał, następuje w pełnej wysokości po przyjęciu danego opracowania przez zleceniodawcę,

2. Fundusz premiowy, o którym mowa w § 15b ust. 1 pkt 2 i 3, jest uruchamiany w takiej wysokości, w jakiej pozostają faktyczne wypłaty do planowanego na dany okres funduszu premiowego ustalonego dla bezpośrednich wykonawców.

§ 15d. 1. 1) W instytutach działających w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego oraz w instytutach działających według zasad rozrachunku gospodarczego, w których fundusz premiowy jest zasilany z funduszu postępu techniczno-ekonomicznego lub z budżetu, uzależnia się uruchomienie funduszu premiowego od wykonania ściśle określonych przez jednostkę nadrzędną tematów lub etapów prac ujętych w planie prac badawczych instytutu.

2) Kierownik jednostki nadrzędnej ustalając tematy lub etapy prac badawczych, o których mowa w pkt 1, określi jednocześnie, o jaki procent lub kwotę ulegać będzie pomniejszeniu część funduszu premiowego, związana z określoną pracą, w razie nieterminowego wykonania lub nieprzyjęcia przez zleceniodawcę.

2. 1) W razie płacenia przez instytut kar umownych (odszkodowań) na skutek niedotrzymania kryteriów i warunków wykonania zadania pracownikom odpowiedzialnym zmniejsza się premie o wysokość płaconej kary, nie więcej jednak niż o kwotę premii określonej dla danego tematu, pozostałej po uwzględnieniu wypłaconych premii za wykonanie poszczególnych etapów prac badawczych. Do pracowników odpowiedzialnych należy zaliczać bezpośrednich wykonawców oraz osoby organizujące i nadzorujące wykonanie tematów ujętych w planie prac badawczych.

2) Kwoty potrąceń, o których mowa w pkt 1, nie mogą być przeznaczane na zwiększenie premii za wykonanie innych prac.

3. Tryb i zasady dokonywania potrąceń ustalone zostaną w szczegółowych zasadach premiowania.

§ 15e. 1. Wysokość indywidualnej premii dla bezpośrednich wykonawców wymienionych w § 15b ust. 1 pkt 1 oraz dla dyrektora, jego zastępców i głównego księgowego nie może przekroczyć 60% uposażenia zasadniczego pracownika w stosunku rocznym.

2. W uzasadnionych wypadkach, np. w związku ze skróceniem terminu czy też osiągnięciem wyższych efektów niż planowane, za zgodą kierownika jednostki nadrzędnej wysokość indywidualnej premii, o której mowa w ust. 1, może być podwyższona do 100% uposażenia zasadniczego pracownika w stosunku rocznym.

3. Bezpośredni wykonawcy, którzy uczestniczą w opracowywaniu różnych tematów lub etapów pracy, otrzymują premię uzależnioną od wykonania głównych zadań wynikających z planu prac badawczych instytutu szczególnie ważnych dla rozwoju postępu techniczno-ekonomicznego w wysokości ustalonej dla pracowników wymienionych w ust. 1.

4. Wysokość indywidualnej premii dla pozostałych pracowników oraz warunki uzależniające wypłatę określone zostaną w szczegółowych zasadach premiowania. Zasady te powinny uwzględniać uzależnienie premii dla tej grupy pracowników od wykonania zadań warunkujących prawidłowe wykonanie prac przez bezpośrednich wykonawców.

5. W instytutach, w których uzyskana z funduszu efektów wdrożeniowych lub z zysku kwota odpisów pozwala na zwiększenie funduszu premiowego ponad fundusz bazowy, wyliczony zgodnie z przepisami określającymi zasady gospodarki finansowej jednostek badawczych, limity indywidualnych premii mogą być zwiększone proporcjonalnie do uzyskanego zwiększenia funduszu premiowego.

§ 15f. Szczegółowe zasady premiowania pracowników instytutów określą ministrowie w porozumieniu z zarządami głównymi właściwych związków zawodowych.

Rozdział IIIb.

Nagrody.

§ 15g. 1. Nagrody z funduszu efektów wdrożeniowych, tworzonego i wykorzystywanego na zasadach określonych w przepisach o gospodarce finansowej jednostek badawczych, mogą być przyznawane:

1) autorom i współautorom wdrożonych rozwiązań,

2) osobom, które bezpośrednio uczestniczyły w procesie wdrażania rozwiązań.

2. Wpływy na fundusz nagród wdrożeniowych powinny być ewidencjonowane odrębnie dla poszczególnych wdrożonych opracowań z podziałem na nagrody dla zespołów (osób) opracowujących i zespołów (osób) wdrażających dane opracowanie.

3. Z funduszu nagród wdrożeniowych przypadających za poszczególne wdrożone opracowania może być wydzielona kwota w granicach do 20% tego funduszu z przeznaczeniem na nagrody dla osób, które nie wchodziły w skład zespołów, lecz które pośrednio wykonywały prace na rzecz danego opracowania, w szczególności gdy prace te miały wpływ na terminowość i jakość wdrożonego opracowania.

4. Podział nagród pomiędzy członków poszczególnych zespołów powinien być dokonywany za określone etapy prac badawczych i wdrożeniowych w zależności od wkładu pracy, jej efektywności, wpływu na terminowość opracowania i wdrożenia tematu.

5. Pracownikom instytutu nagrody przyznaje i ustala ich wysokość dyrektor instytutu.

6. Wypłaty nagród powinny być dokonywane kwartalnie lub co pół roku.

7. Szczegółowe zasady podziału funduszu nagród oraz limity indywidualnych wypłat określi w regulaminie zakładowym dyrektor instytutu w porozumieniu z radą zakładową.

8. Nagrody nie podlegają opodatkowaniu.

§ 15h. Nagrody nie wchodzą do podstawy obliczania wynagrodzenia za urlop oraz do podstawy wymiaru emerytury lub renty, zasiłków z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa oraz składek na ubezpieczenie społeczne."

1.
Wypłata premii i nagród przysługujących pracownikom instytutów za rok 1970 następuje na zasadach dotychczasowych.
2.
Rozliczenie z tytułu wypłat, o których mowa w ust. 1, należy dokonać w terminie do dnia 31 marca 1971 r.
Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity tekst rozporządzenia w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji rozdziałów, paragrafów, ustępów i punktów.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac, Przewodniczącemu Komitetu Nauki i Techniki oraz zainteresowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1971 r.