Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.43.238

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 września 1963 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia.

Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia (Dz. U. z 1958 r. Nr 74, poz. 379, z 1961 r. Nr 43, poz. 231 i z 1962 r. Nr 6, poz. 21 oraz Nr 31, poz. 146) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 pkt 2 skreśla się wyrazy "i logopedów",
2) w § 1 ust. 1 pkt 3 po wyrazach "instruktorów gimnastyki leczniczej" dodaje się wyrazy "i logopedów",
3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustanawia się dla pracowników wymienionych w § 1 pkt 1 i 2, z wyjątkiem położnych miejskich i wiejskich oraz położnych izb porodowych, miesięczne uposażenie zasadnicze według następujących stawek;

StawkaKwota uposażenia zasadniczego w złotych
I P 880
II P 920
III P1.050
IV P1.170
V P1.280
VI P1.400
VII P1.500"
4) w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Pracownikom, którzy zgodnie z rozkładem zajęć pracują w systemie 3-zmianowym oraz przełożonym pielęgniarek i oddziałowym zatrudnionym w zakładach i komórkach organizacyjnych wymienionych w ust. 1, dodatek szpitalny zwiększa się o 50 zł.",

5) w § 7 ust. 3 po wyrazach "ust. 1 pkt 2" dodaje się wyrazy "oraz ust. 1a",
6) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Ustanawia się dla położnych miejskich, wiejskich oraz położnych izb porodowych ryczałtowe wynagrodzenie według następujących stawek:

StawkaStaż pracyRyczałtowe wynagrodzenie miesięczne w złotych
dla nie posiadających świadectwa dojrzałościdla posiadających świadectwo dojrzałości
I Rw ciągu pierwszych 5 lat po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu1.0501.170
II Rpo 5 latach1.1701.280
III Rpo 10 latach1.2801.400
IV Rpo 18 latach1.4001.500"
7) w § 16 ust. 1 po wyrazach "instruktorom gimnastyki leczniczej" dodaje się wyrazy "oraz logopedom",
8) w § 16 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Stawkę uposażenia określoną w ust. 1 otrzymują logopedzi przy zatrudnieniu w wymiarze godzin ustalonym dla logopedów w szkołach specjalnych.",

9) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

a) w rubryce drugiej pod poz. I P wyrazy "w ciągu całego okresu pracy" zastępuje się wyrazami "w ciągu pierwszych 15 lat pracy", a pod poz. II P wprowadza się wyrazy "po 15 latach pracy",

b) w rubryce trzeciej skreśla się wyrazy "w ciągu pierwszych trzech lat pracy po nabyciu uprawnień zawodowych", a wyrazy "po trzech latach pracy" zastępuje się wyrazami "do czasu uzyskania uprawnień asystentki pielęgniarskiej lub pielęgniarki",

c) w tytule przedostatniej rubryki skreśla się wyraz "logopeda",

d) w tytule ostatniej rubryki wyrazy "z ukończoną średnią szkołą medyczną, do której warunkiem przyjęcia było posiadanie świadectwa dojrzałości lub wykształcenia równorzędnego" zastępuje się wyrazami "laborant chemiczny i higienistka szkolna, posiadający świadectwo dojrzałości lub wykształcenie równorzędne",

e) wyrazy "po 20 latach pracy" zastępuje się wyrazami "po 18 latach pracy".

§  2. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia - pracownikom objętym rozporządzeniem nie przysługuje:
1) dodatek pobierany dotychczas w myśl uchwały nr 103 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów oraz obniżenia skali podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 25, poz. 124),
2) dodatek określony w uchwale nr 301 Rady Ministrów z dnia 14 września 1963 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku kwartalnego dla pracujących.
§  3. Prezes Rady Ministrów ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity tekst rozporządzenia z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
§  4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Zdrowia i Opieki Społecznej, Komunikacji oraz Finansów.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1963 r.