Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.34.167

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lipca 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 lipca 1961 r.
w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców (Dz. U. z 1954 r. Nr 26, poz. 103 i Nr 31, poz. 127, z 1955 r. Nr 42, poz. 256, z 1956 r. Nr 37, poz. 168, z 1958 r. Nr 52, poz. 249 i z 1960 r. Nr 38, poz. 223) wprowadza się następującą zmianę:

w § 19 ust. 1 dodaje się numery kolejne 17, 18 i 19 w brzmieniu:

Nr kolejnyStanowiskoMiesięcznie zł
17Kierownik niższej szkoły rolniczej liczącej:
do 50 uczniów400
od 51 do 100 uczniów450
ponad 100 uczniów500
18Kierownik działu w niższej szkole rolniczej200
19Dyrektor (kierownik) ośrodka (punktu) szkolenia zawodowego liczącego:
do 50 uczniów400
od 51 do 100 uczniów450
od 101 do 200 uczniów500
od 201 do 400 uczniów600
ponad 400 uczniów750
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1961 r., a w stosunku do niższych szkół rolniczych oraz ośrodków i punktów szkolenia zawodowego, które nie mają przerwy w nauczaniu w miesiącu lipcu i sierpniu - z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1961 r.