§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.204.1979

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 2003 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1198, z 2001 r. Nr 148, poz. 1647, z 2002 r. Nr 239, poz. 2042 oraz z 2003 r. Nr 12, poz. 126 i Nr 86, poz. 791) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 14 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W sytuacji wyjątkowej, bezpośrednio przed wyjazdem żołnierza do misji specjalnej organizacji międzynarodowej i sił wielonarodowych, gdy nie została jeszcze wydana decyzja o wyznaczeniu żołnierza do pełnienia służby poza granicami państwa, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz przygotowuje się do pełnienia służby poza granicami państwa, może zezwolić na wypłacenie zaliczki na poczet przysługującej jednorazowej należności pieniężnej. Zaliczka powinna być rozliczona w ciągu miesiąca od dnia jej wypłacenia.";

2)
w § 16 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W sytuacji wyjątkowej, bezpośrednio przed wyjazdem żołnierza do polskiego kontyngentu wojskowego, gdy nie została jeszcze wydana decyzja o wyznaczeniu żołnierza do pełnienia służby poza granicami państwa, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz przygotowuje się do pełnienia służby poza granicami państwa, może zezwolić na wypłacenie zaliczki na poczet przysługującej jednorazowej należności pieniężnej. Zaliczka powinna być rozliczona w ciągu miesiąca od dnia jej wypłacenia.";

3)
w § 17 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nie niższym niż generała brygady - zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej Ia do grupy Ic,";

4)
§ 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. Przez cały czas wykonywania przez żołnierza, o którym mowa w § 1 pkt 4-6, zadań służbowych poza granicami państwa przysługują mu diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów i noclegów, płatne w walutach obcych, na zasadach określonych w przepisach w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe, z tym że w przypadku żołnierzy wykonujących zadania na jednostkach pływających Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej należności te przysługują wyłącznie za czas pobytu w porcie zagranicznym.";

5)
załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.