Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.61.336

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 1961 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażeń stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych.

Na podstawie art. 58 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1958 r. w sprawie uposażeń stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 12, poz. 45 i Nr 69, poz. 399, z 1959 r. Nr 55, poz. 327 oraz z 1961 r. Nr 24, poz. 116) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 skreśla się ust. 2 i 3, a dotychczasowy ust. 4 otrzymuje kolejną numerację 2 i dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych na wniosek przewodniczących prezydiów powiatowych rad narodowych mogą przyznać dodatek do uposażenia w wysokości do 400 zł miesięcznie przewodniczącym gromadzkich rad narodowych, którzy pracują w gromadach wyróżniających się znacznym rozwojem gospodarczym bądź na terenie których są prowadzone państwowe przedsiębiorstwa uzdrowiskowe, bądź w pobliżu tych gromad znajdują się większe zakłady pracy.";

2) w tabeli stanowisk i uposażeń miesięcznych stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia, uposażenie miesięczne przewodniczącego gromadzkiej rady narodowej określa się w wysokości od 1.100 zł do 1.600 zł.
§  2. Traci moc uchwała nr 214 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1960 r. w sprawie dodatków do uposażenia przewodniczących gromadzkich i osiedlowych rad narodowych oraz sekretarzy prezydiów rad narodowych osiedli i sekretarzy gromadzkich w części dotyczącej dodatków do uposażenia przewodniczących gromadzkich rad narodowych.
§  3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Finansów.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1962 r.