Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1483

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 17 grudnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje;
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738 oraz z 2011 r. Nr 70, poz. 372 i Nr 175, poz. 1047) w § 54 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do dnia 31 grudnia 2014 r. dopuszcza się noszenie przez policjantów:".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908 i 951.