Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.21.199

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 lipca 1971 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych dla rolników i zespołów wiejskich prowadzących działalność w zakresie pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym (Dz. U. Nr 49, poz. 449 z późniejszymi zmianami), art. 11 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 26 z późniejszymi zmianami) i art. 11 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 maja 1965 r. w sprawie ulg podatkowych dla rolników i zespołów wiejskich prowadzących działalność w zakresie pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców (Dz. U. z 1965 r. Nr 19, poz. 126 i z 1966 r. Nr 7, poz. 44) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 lit. a), b) i c) otrzymują brzmienie:

"a) przy produkcji cegły lub wapna - 120.000 zł,

b) przy produkcji innych materiałów budowlanych niż wymienione pod lit. a) - 50.000 zł,

c) przy produkcji cegły, wapna i innych materiałów łącznie - 120.000 zł, w tym z produkcji innych materiałów nie więcej niż 50.000 zł.";

2) w § 2:
a) w ust. 1 pkt 2 lit. a), b) i c) otrzymują brzmienie:

"a) ze sprzedaży cegły lub wapna - 500.000 zł,

b) ze sprzedaży innych materiałów budowlanych niż wymienione pod lit. a) - 120.000 zł,

c) ze sprzedaży cegły, wapna i innych materiałów budowlanych - 500.000 zł, w tym ze sprzedaży innych materiałów budowlanych nie więcej niż 120.000 zł;",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zwalnia się od podatków obrotowego i dochodowego na okres trzech lat, licząc od uruchomienia zakładu, przychody zespołów wymienionych w ust. 1, osiągane z produkcji materiałów budowlanych w uruchomionych zakładach, jeżeli:

a) zakład był nieczynny przez okres co najmniej dwóch lat przed jego uruchomieniem,

b) w okresie objętym zwolnieniem od podatków i w ciągu trzech lat po tym okresie zespół nie zaprzestanie wykonywania produkcji materiałów budowlanych.

Warunek, aby zakład był nieczynny przez okres co najmniej dwóch lat przed jego uruchomieniem, nie jest wymagany, jeżeli zakład był poprzednio we władaniu jednostki gospodarki uspołecznionej.",

c) dodaje się ust. 3, 4 i 5 w brzmieniu:

"3. Zwolnienie od podatków na podstawie ust. 2 ma charakter warunkowy i następuje na podstawie decyzji organu finansowego, wydanej na pisemny wniosek zespołu, zgłoszony równocześnie ze złożeniem po raz pierwszy deklaracji o zgłoszeniu obowiązku podatkowego (§ 7 ust. 1). We wniosku zespół powinien złożyć oświadczenie, iż odpowiada warunkom zwolnienia. Decyzja powinna być wydana w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

4. Za każdy rok podatkowy objęty zwolnieniem od podatków na podstawie ust. 2 organ finansowy dokonuje wymiaru ryczałtu w wysokości przewidzianej dla zespołów, podlegających opodatkowaniu na zasadach niniejszego rozporządzenia.

5. Organ finansowy zawiesza pobór ustalonych na podstawie ust. 4 podatków do czasu upływu trzech lat, licząc od końca okresu objętego zwolnieniem. Jeżeli zespół w okresie zwolnienia i w ciągu tych trzech lat nie zaprzestanie na stałe wykonywania produkcji materiałów budowlanych, organ finansowy umarza (odpisuje) ustalone podatki. Jeżeli zaprzestanie na stałe wykonywania produkcji materiałów budowlanych następuje z przyczyn niezależnych od zespołu lub jest uzasadnione gospodarczo, zespół nie traci prawa do zwolnienia.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Stawki ryczałtu od obrotów określonych w § 2 ust. 1 pkt 3 wynoszą:

przy obrocie w zł od początku roku powyżej obrotów określonych w § 2 ust. 1 pkt 2zł + % od obrotu
do 250.000 - 2%
ponad 250.000 do 400.000 5.000 + 3% od nadwyżki obrotu ponad 250.000
ponad 400.000 do 500.000 9.500 + 4% od nadwyżki obrotu ponad 400.000
ponad 500.00013.500 + 5% od nadwyżki obrotu ponad 500.000
4) w § 4 wyraz "1975" zastępuje się wyrazem "1980";
5) w § 7 ust. 2 skreśla się wyrazy "określone w § 2 ust. 1" oraz dodaje się na końcu wyrazy "jeżeli nie są zwolnione od podatków na podstawie § 2 ust. 2".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 1971.