Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1599

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 16 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii (Dz. U. Nr 21, poz. 112) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 w ust. 3 w pkt 3 wyrazy "31 grudnia 2013 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2014 r.";
2) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014 r.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).