Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.76.499

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym (Dz. U. Nr 267, poz. 2648) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Pomoc de minimis w ramach ulgi podatkowej jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

3. Pomoc de minimis w ramach ulgi podatkowej może być udzielana nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2007 r. i dotyczyć roku podatkowego rozpoczynającego się najpóźniej w 2006 r.";

2)
w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Bank spółdzielczy może uzyskać pomoc de minimis w ramach ulgi podatkowej, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez ten bank w różnych formach i z różnych źródeł w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających ten rok lat podatkowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro.";

3)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Bank spółdzielczy przedstawia właściwemu organowi podatkowemu zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej przez ten bank w różnych formach i z różnych źródeł w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających ten rok lat podatkowych, oświadczenie, że bank nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów, o których mowa w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej1), oraz informacje o każdej, innej niż pomoc de minimis, pomocy publicznej uzyskanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, wraz z dokumentami określającymi kwotę pomniejszenia podatku dochodowego od osób prawnych.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Kryteria te są określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).