§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.20.182

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lutego 2004 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 159, poz. 1048 oraz z 2002 r. Nr 142, poz. 1192) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 3 uchyla się pkt 12;
2)
w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie - obszar województw będących we właściwości wojskowych prokuratur garnizonowych w: Elblągu, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie i Warszawie.";

3)
w § 5:
a)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie - obszar województw: lubelskiego i podkarpackiego,",

b)
uchyla się pkt 12.