Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.53.287

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 12 maja 1995 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, rodzajów dokumentacji medycznej, sposobów prowadzenia i szczegółowych warunków jej udostępniania w tych zakładach.

Na podstawie art. 18 ust. 7 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315 i z 1994 r. Nr 121, poz. 591) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, rodzajów dokumentacji medycznej, sposobów prowadzenia i szczegółowych warunków jej udostępniania w tych zakładach (Dz. U. Nr 62, poz. 310) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zakładami opieki zdrowotnej są zespoły zakładów opieki zdrowotnej zarządów służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, szpitale specjalistyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i sanatoria Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.";

2) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. W zakładach opieki zdrowotnej nie powołuje się rad nadzorczych, a obsadzanie stanowisk nie następuje w drodze konkursu."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.