§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.170.1220

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2006 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk (Dz. U. Nr 108, poz. 1144 oraz z 2005 r. Nr 266, poz. 2241) w § 20 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do limitu stanowisk żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie wlicza się żołnierzy zawodowych pełniących do dnia 30 września 2006 r. zawodową służbę wojskową w Wojskowych Służbach Informacyjnych.".