Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.9.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 29 grudnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader +"

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader +" (Dz. U. Nr 270, poz. 2685) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1:
a) w pkt 1:
lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) zgodności projektu z przyjętą przez gminę strategią rozwoju lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,",

dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) gęstości zaludnienia na obszarze gminy;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) aktualne zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług - w przypadku gdy wnioskodawca niebędący podatnikiem podatku od towarów i usług wnosi o objęcie kosztami kwalifikowalnymi kwot podatku od towarów i usług;",

c) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) aktualną interpretację potwierdzającą brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, udzieloną w drodze postanowienia przez naczelnika urzędu skarbowego - w przypadku gdy wnioskodawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług wnosi o objęcie kosztami kwalifikowalnymi kwot podatku od towarów i usług;";

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli wniosek dotyczy projektu realizowanego w ramach schematu II, wnioskodawca, oprócz dokumentów wymienionych w § 2, dołącza:

1) "Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich";

2) dokument potwierdzający dysponowanie środkami finansowymi na sfinansowanie kosztów realizacji projektu lub jego etapu, w szczególności kopię przyrzeczenia udzielenia kredytu na realizację projektu lub jego etapu.";

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Dokumenty wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 składa się na formularzach udostępnianych przez instytucję wdrażającą.";

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Złożenie wniosku do instytucji wdrażającej potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.";

5) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku złożenia wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej, do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.";

6) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Do wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader +", złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader +"