Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji... - Dz.U.2013.526 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.526

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje;
W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych (Dz. U. Nr 75, poz. 679, z 2009 r. Nr 222, poz. 1774 oraz z 2012 r. poz. 242) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 uchyla się ust. 1;
2)
w § 4a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji obowiązane są do składania Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, w formie pisemnej i elektronicznej, sprawozdań kwartalnych z realizacji obowiązków, o których mowa w § 3, nie później niż 14 dni po upływie okresu sprawozdawczego.";

3)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 1209 i 1315.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Sprawozdanie kwartalne z realizacji obowiązków przedstawiania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związku pracodawców

za okres: ………………………………. ……………….

(kwartał) (rok)

Nazwa nadawcy: ……………………………………………………………………………….

CZĘŚĆ A

Partie polityczne

I miesiąc kwartału

Nazwa programuTytuł audycjiData rozpowszechnienia audycjiGodzina rozpoczęcia i zakończenia audycji

(gg:mm:ss)

Czas trwania

audycji

(gg:mm:ss)

Razem:

II miesiąc kwartału

Nazwa programuTytuł audycjiData rozpowszechnienia audycjiGodzina rozpoczęcia i zakończenia audycji

(gg:mm:ss)

Czas trwania

audycji

(gg:mm:ss)

Razem:

III miesiąc kwartału

Nazwa programuTytuł audycjiData rozpowszechnienia audycjiGodzina rozpoczęcia i zakończenia audycji

(gg:mm:ss)

Czas trwania

audycji

(gg:mm:ss)

Razem:

Czas przedstawiania stanowisk poszczególnych partii politycznych

Nazwa partii politycznejCzas trwania wystąpień przedstawicieli partii politycznych

(gg:mm:ss)

I miesiąc kwartału

Czas trwania wystąpień przedstawicieli partii politycznych

(gg:mm:ss)

II miesiąc kwartału

Czas trwania wystąpień przedstawicieli partii politycznych

(gg:mm:ss)

III miesiąc kwartału

CZĘŚĆ B

Związki zawodowe i związki pracodawców

I miesiąc kwartału

Nazwa programuTytuł audycjiData rozpowszechnienia audycjiGodzina rozpoczęcia i zakończenia audycji

(gg:mm:ss)

Czas trwania audycji

(gg:mm:ss)

Razem:

II miesiąc kwartału

Nazwa programuTytuł audycjiData rozpowszechnienia audycjiGodzina rozpoczęcia i zakończenia audycji

(gg:mm:ss)

Czas trwania audycji

(gg:mm:ss)

Razem:

III miesiąc kwartału

Nazwa programuTytuł audycjiData rozpowszechnienia audycjiGodzina rozpoczęcia i zakończenia audycji

(gg:mm:ss)

Czas trwania audycji

(gg:mm:ss)

Razem:

Czas przedstawiania stanowisk poszczególnych związków zawodowych i związków pracodawców

Nazwa związku zawodowego lub związku pracodawcówCzas trwania wystąpień przedstawicieli związku zawodowego lub związku pracodawców

(gg:mm:ss)

Czas trwania wystąpień przedstawicieli związku zawodowego lub związku pracodawców

(gg:mm:ss)

Czas trwania wystąpień przedstawicieli związku zawodowego lub związku pracodawców

(gg:mm:ss)

I miesiąc kwartałuII miesiąc kwartałuIII miesiąc kwartału

Podpis