Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji... - Dz.U.2012.242 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.242

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 21 lutego 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych (Dz. U. Nr 75, poz. 679 oraz z 2009 r. Nr 222, poz. 1774) w § 3 ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

"4. Czas rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 2 i 3, wynosi dla:

1) audycji radiowych przedstawiających stanowiska partii politycznych w bieżących sprawach publicznych:

a) w dniach od 1 września do 31 maja - nie mniej niż 180 minut w okresie jednego miesiąca,

b) w dniach od 1 czerwca do 31 sierpnia - nie mniej niż 30 minut w okresie jednego miesiąca;

2) audycji telewizyjnych przedstawiających stanowiska partii politycznych w bieżących sprawach publicznych:

a) w dniach od 1 września do 31 maja - nie mniej niż 180 minut w okresie jednego miesiąca,

b) w dniach od 1 czerwca do 31 sierpnia - nie mniej niż 30 minut w okresie jednego miesiąca;

3) audycji radiowych przedstawiających stanowiska związków zawodowych i związków pracodawców - nie mniej niż 30 minut w okresie jednego miesiąca;

4) audycji telewizyjnych przedstawiających stanowiska związków zawodowych i związków pracodawców - nie mniej niż 30 minut w okresie jednego miesiąca.

5. Audycja telewizyjna przedstawiająca stanowiska partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców będzie rozpowszechniana w godzinach 800-2300.

6. Audycja radiowa przedstawiająca stanowiska partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców będzie rozpowszechniana w godzinach 600-2200.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963.