Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.39.375

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) ORAZ OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 lutego 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów (Dz. U. Nr 18, poz. 168) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 w ust. 1 w pkt 1 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) numer, pod którym dokument został zarejestrowany w dzienniku korespondencyjnym,";

2)
w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Od warunku posiadania broni palnej można odstąpić w czasie przewozu przesyłek poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2, także na terenie kraju wówczas, gdy przesyłki przekazywane są bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy na terenie tej samej miejscowości przy spełnieniu następujących warunków:

1) przewozu dokonuje się za pomocą środków transportu drogowego, kolejowego, lotniczego lub wodnego, w których znajduje się, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, miejsce przystosowane i przeznaczone tylko do tego celu,

2) przewożone materiały są zabezpieczone przed zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych.";

3)
w § 21:
a)
uchyla się ust. 4,
b)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W przypadku wywożenia za granicę materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą "zastrzeżone" przepisów ust. 2, 3 i 5 nie stosuje się.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.