Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.301

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu powoływania i działania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego

Na podstawie art. 31i pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 oraz z 2012 r. poz. 759 i 1544) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i działania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. Nr 244, poz. 1802) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pisemna część egzaminu komorniczego odbywa się jednego dnia i trwa osiem godzin.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.