Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzeniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub jednostce Milicji Obywatelskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.8.64

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 12 lutego 1988 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub jednostce Milicji Obywatelskiej.

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) oraz w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub jednostce Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 25, poz. 109) w § 21 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 2 kwotę "1.500 zł" zastępuje się kwotą "3.500 zł",
2)
w ust. 3 kwotę " 500 zł" zastępuje się kwotą "1.000 zł",
3)
w ust. 4 wyraz "niezwłocznie" zastępuje się wyrazami "w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.