Zm.: rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.40.318

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 1 grudnia 1988 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1987 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 33, poz. 180 oraz z 1988 r. Nr 16, poz. 112 i Nr 19, poz. 132) i w związku z pkt 5 załącznika nr 7 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej zastrzeżonych w przepisach szczególnych dla organów zniesionych (Dz. U. Nr 63, poz. 334) zarządza się, co następuje:
W wykazie urzędów skarbowych, ich siedzib oraz terytorialnego zasięgu działania, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 1986 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych (Dz. U. Nr 35, poz. 178 i z 1987 r. Nr 26, poz. 146) lp. 175-177, 190 i 191 otrzymują brzmienie podane w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ URZĘDÓW SKARBOWYCH,

ICH SIEDZIB ORAZ TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA

Lp.Nazwa i siedziba urzędu skarbowegoTerytorialny zasięg działania urzędu skarbowegoNazwa i siedziba urzędu skarbowego właściwego w sprawach ustalania i poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych od jednostek gospodarki uspołecznionej, z wyłączeniem podatku rolnego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
1234
Województwo opolskie
175Urząd Skarbowy w Brzegumiasta: Brzeg, Lewin Brzeski

gminy: Brzeg, Lewin Brzeski,

Urząd Skarbowy w Opolu
Lubsza, Olszanka,

Popielów

176Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlumiasta: Kędzierzyn-Koźle,

Zdzieszowice

Urząd Skarbowy w Nysie
gminy: Bierawa, Cisek, Polska

Cerekiew, Reńska Wieś,

Walce, Zdzieszowice

177Urząd Skarbowy w Głubczycachmiasta: Baborów, Głubczyce,

Kietrz

Urząd Skarbowy w Nysie
gminy: Baborów, Branice,

Głubczyce, Kietrz,

Pawłowiczki

Województwo pilskie
190Urząd Skarbowy w Wągrowcumiasta: Gołańcz, Margonin,

Rogoźno, Szamocin,

Wągrowiec

Urząd Skarbowy w Pile
gminy: Budzyń, Damasławek,

Gołańcz, Margonin,

Rogoźno, Szamocin,

Wapno, Wągrowiec

191Urząd Skarbowy w Czarnkowiemiasta: Czarnków, Krzyż,

Trzcianka, Wieleń,

Wronki

Urząd Skarbowy w Pile
gminy: Czarnków, Drawsko,

Krzyż, Lubasz, Połajewo,

Ryczywół, Trzcianka,

Wieleń, Wronki