Zm.: rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.11.45

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 lutego 1985 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 3, poz. 22 i z 1984 r. Nr 17, poz. 83) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do właściwości urzędów skarbowych wymienionych w kolumnie 2 wykazu, o którym mowa w ust. 1, należą wszystkie sprawy z zakresu działania urzędów skarbowych na obszarze terytorialnego zasięgu ich działania, z tym że ustalanie i pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych od jednostek gospodarki uspołecznionej, z wyłączeniem podatku rolnego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, należą do właściwości urzędu skarbowego wymienionego w kolumnie 4.",

2)
w wykazie izb skarbowych, ich siedzib oraz terytorialnego zasięgu działania, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, w lp. 40 w kolumnie 4 wyraz "Białymstoku" zastępuje się wyrazem "Suwałkach".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1985 r.