§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od... - Dz.U.1990.5.32 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.5.32

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 1990 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1985 r. w sprawie taryf składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych (Dz. U. Nr 10, poz. 39 i z 1989 r. Nr 16, poz. 87) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 1 wyrazy "ewidencyjnej wartości początkowej (brutto) środków trwałych, wykazanej w bilansie przedsiębiorstwa na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego dany okres ubezpieczenia" zastępuje się wyrazami "wartości brutto środków trwałych objętych ewidencją księgową na dzień 1 stycznia roku ubezpieczenia",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wartość brutto środków trwałych objętych ewidencją księgową przedsiębiorstwo podaje Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń, zwanemu dalej "PZU", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca roku ubezpieczenia.",

2)
w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przynależność przedsiębiorstwa do gałęzi bądź branży, stosownie do podziału taryfowego uwzględnionego w tabeli, wyznacza nadany mu przez Główny Urząd Statystyczny symbol gałęzi bądź branży według Klasyfikacji gospodarki narodowej (KGN).".

3)
w § 5 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Na wniosek przedsiębiorstwa PZU może rozłożyć składkę na dwie równe raty, przy czym druga rata składki powinna być opłacona w terminie do dnia 30 września.",

4)
w tabeli stawek taryfowych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia, w rubryce 4 wyrazy "Stawka taryfowa w %." zastępuje się wyrazami "Stawka taryfowa w promilach (‰)".