Zm.: rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne. - Dz.U.1990.39.224 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.39.224

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 czerwca 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1989 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne (Dz. U. Nr 72, poz. 427 i z 1990 r. Nr 18, poz. 109) w § 6 w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy "jeżeli inwalidztwo to zostało stwierdzone orzeczeniem komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia; kwota wynikająca z zastosowania składek obniżonych podlega refundacji z budżetu państwa."
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.