§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne. - Dz.U.1990.45.263 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.45.263

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 1990 r.
§  1. 1
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1989 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne (Dz. U. Nr 72, poz. 427 oraz z 1990 r. Nr 18, poz. 109 i Nr 39, poz. 224) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Składka kwartalna za ubezpieczenia samochodów osobowych wynosi w złotych:

Pozycja taryfyPojemność skokowa silnika w cm3*)Wysokość składki w zł
1do 900 oraz osobowe o napędzie elektrycznym113.000
2901 - 1250177.000
31251 - 1500**)266.000
4powyżej 1500395.000

*) Dla samochodów z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się faktyczną pojemność pomnożoną przez dwa.

**) W tym również samochód marki Warszawa oraz samochody osobowe FSO, 125p i Polonez o pojemności silnika do 1600 cm3."

2)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Składka kwartalna za ubezpieczenia innych pojazdów niż samochody osobowe wynosi w złotych:

Pozycja taryfyGrupa pojazdów według ładowności i przeznaczeniaWysokość składki w zł
5Autobusy, przyczepy autobusowe oraz trolejbusy550.000
6Samochody ciężarowe o ładowności do 2 t, samochody ciężarowo-osobowe oraz mikrobusy*)148.000
7Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2 t oraz ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe228.000
8Samochody specjalne (np. samochody pogotowia, pożarnicze, pogrzebowe, polewaczki, śmieciarki, asenizacyjne) oraz samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym89.000
9Przyczepy ciężarowe o ładowności do 400 kg oraz inne pojazdy-przyczepy i jednoosiowe przyczepy ciężarowe przystosowane do ciągnięcia przez ciągniki9.800
10Przyczepy specjalne (w tym kempingowe) oraz przyczepy ciężarowe o ładowności do 2 t, z wyjątkiem przyczep wymienionych w poz. 919.600
11Przyczepy ciężarowe o ładowności powyżej 2 t oraz naczepy19.700
12Ciągniki, z wyjątkiem ciągników wymienionych w poz. 719.700
13Motocykle dwukołowe i trzykołowe, wózki inwalidzkie o pojemności silnika powyżej 50 cm317.500
14Motorowery, wózki inwalidzkie, motocykle o pojemności silnika do 50 cm37.800

*) Za mikrobus uważa się autobus o liczbie miejsc siedzących od 10 do 15."

3)
w ust. 4 wyrazy "6 zł" zastępuje się wyrazami "10 zł".
1 § 1 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 12 września 1990 r. w sprawie wysokości składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w IV kwartale 1990 r. (M.P.90.34.278) z dniem 20 września 1990 r.