§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne. - Dz.U.1990.39.224 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.39.224

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 1990 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1989 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne (Dz. U. Nr 72, poz. 427 i z 1990 r. Nr 18, poz. 109) w § 6 w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy "jeżeli inwalidztwo to zostało stwierdzone orzeczeniem komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia; kwota wynikająca z zastosowania składek obniżonych podlega refundacji z budżetu państwa."