Zm.: rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych... - Dz.U.1990.53.309 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.53.309

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 lipca 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1989 r. w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne (Dz. U. Nr 41, poz. 227 i z 1990 r. Nr 5, poz. 31) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 wyrazy "Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL)" zastępuje się wyrazami "Rzeczypospolitej Polskiej (RP)",
2)
w § 3:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) państw europejskich, z wyjątkiem Ludowej Republiki Bułgarii, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rumunii, Republiki Węgierskiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz na terytoria Iraku, Iranu, Izraela, Maroka i Tunezji, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia",

b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Ludowej Republiki Bułgarii, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rumunii, Republiki Węgierskiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich",

3)
w § 4 w ust. 2
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Ludowej Republiki Bułgarii, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rumunii, Republiki Węgierskiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich składka opłacana jest w złotych",

b)
w pkt 2 po wyrazie "Iranu" dodaje się wyraz "Izraela",
4)
w § 5 w ust. 3 wyrazy "Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej" zastępuje się wyrazami "Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej",
5)
w § 8 w ust. 4:
a)
w pkt 1 liczbę "20" zastępuje się liczbą "10",
b)
w pkt 2 liczbę "30" zastępuje się liczbą "15",
6)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
nazwa taryfy otrzymuje brzmienie:

"Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne przy wyjeździe na terytoria państw europejskich, z wyjątkiem Ludowej Republiki Bułgarii, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rumunii, Republiki Węgierskiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, oraz na terytoria Iraku, Iranu, Izraela, Maroka i Tunezji",

b)
w nazwie tabeli "A" i w objaśnieniach do tabeli "A" w pkt 3 wyrazy "państwach członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej" zastępuje się wyrazami "Ludowej Republice Bułgarii, Czeskiej i Słowackiej Republice Federacyjnej, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republice Węgierskiej i w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich",
c)
nazwa tabeli B otrzymuje brzmienie:

"B. Dotyczy pojazdów mechanicznych oraz przyczep produkowanych w pozostałych państwach",

7)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
w nazwie taryfy wyrazy "europejskich państw członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej" zastępuje się wyrazami "Ludowej Republiki Bułgarii, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rumunii, Republiki Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich",
b)
w objaśnieniach do taryfy w pkt 3 "A" wyrazy użyte dwukrotnie "państwach członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej" zastępuje się wyrazami "Ludowej Republice Bułgarii, Czeskiej i Słowackiej Republice Federacyjnej, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republice Węgierskiej i w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich".
Składkę za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne, opłaconą do dnia wejścia w życie rozporządzenia w wysokości określonej w dotychczasowych przepisach, traktuje się jako opłaconą zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.