§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów... - Dz.U.2000.120.1286 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.120.1286

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2000 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich (Dz. U. Nr 34, poz. 167, z 1997 r. Nr 24, poz. 122, z 1998 r. Nr 25, poz. 133 i z 2000 r. Nr 8, poz. 87) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Dopłaty są udzielane do kredytów zaciąganych przez przedsiębiorców, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, na skup i przechowywanie ryb morskich złowionych lub skupionych w morzu przez przedsiębiorców będących armatorami, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Polsce.",

2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Warunkiem uzyskania dopłaty jest przedstawienie przez kredytobiorcę dokumentu:

1) stwierdzającego przekazanie ryb na statek transportowy lub

2) zakupu ryb albo

3) przekazania ryb z połowów własnych."