Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.17.131

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 stycznia 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych

Na podstawie art. 99 ust. 6 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 51, poz. 493) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) rynek wyceny - wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym, działający regularnie system, zapewniający jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o tych transakcjach; za rynek wyceny uznaje się również elektroniczny rynek skarbowych papierów wartościowych MTS Poland, zwany dalej "MTS Poland", prowadzony przez MTS - CeTO S.A.;",

b)
w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) MTS Poland:

- kurs fixingowy, a jeżeli nie jest oficjalnie ustalony na rynku wyceny, to

- kurs odniesienia ustalony przez organizatora rynku wyceny,";

2)
w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku dłużnych skarbowych papierów wartościowych, dla których ustalany jest kurs fixingowy na MTS Poland, rynkiem wyceny jest MTS Poland.";

3)
w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wartość akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), lecz nienotowanych na rynku wyceny, jest równa wartości akcji tego emitenta notowanych na rynku wyceny.";

4)
w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte są wyceniane według ostatniej ceny ich wykupu, a jeżeli są notowane na rynku wyceny i były przedmiotem obrotu po ostatnim dniu wyceny, stosuje się szczegółowe zasady określone w § 3 ust. 1.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.