Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji policyjnych emerytur i rent.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.51.223

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 12 kwietnia 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji policyjnych emerytur i rent.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214 i z 1995 r. Nr 4, poz. 17) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji policyjnych emerytur i rent (Dz. U. Nr 79, poz. 366) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 5 dodaje się § 51 w brzmieniu:

"§ 51. W stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej zwolnionych ze służby przed dniem 21 grudnia 1995 r. za grupę zaszeregowania posiadaną w dniu zwolnienia przyjmuje się, z uwzględnieniem § 5, grupę zaszeregowania ustaloną w tabeli porównawczej grup zaszeregowania obowiązujących w Straży Granicznej od dnia 21 grudnia 1995 r., która stanowi załącznik do rozporządzenia.";

2)
w § 6 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Przepis § 51 stosuje się do waloryzacji świadczeń przeprowadzonych poczynając od dnia 1 stycznia 1996 r.";

3)
dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA PORÓWNAWCZA GRUP ZASZEREGOWANIA OBOWIĄZUJĄCYCH W STRAŻY GRANICZNEJ DO DNIA 21 GRUDNIA 1995 R.

Lp.Grupa zaszeregowania obowiązująca w Straży Granicznej do dnia 21 grudnia 1995 r.Porównywalna grupa zaszeregowania
1010
20200
30301
40402
50503
60604
70705
80806
90907
101008
111109
121210
131311
141412
151513
161614
171715
181816
191917
202018
21--
22--
232323
242424