Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz... - Dz.U.2001.145.1633 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.145.1633

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 3 grudnia 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325 i Nr 128, poz. 1405) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty (Dz. U. Nr 35, poz. 174, z 1997 r. Nr 25, poz. 133, z 1998 r. Nr 166, poz. 1243 i z 2001 r. Nr 35, poz. 413) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 2 wyrazy "jednoosobowy podmiot gospodarczy" zastępuje się wyrazami "jednoosobowy przedsiębiorca";
2)
w § 4:
a)
w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pracodawcy lub jednoosobowemu przedsiębiorcy nie udzielono pożyczki na podjęcie działalności albo jeżeli pracodawca lub jednoosobowy przedsiębiorca dotrzymał warunków umowy i spłacił tę pożyczkę wraz z oprocentowaniem.",

b)
w ust. 5 wyrazy "powiatowy urząd pracy" zastępuje się wyrazem "starosta";
3)
w § 5:
a)
w ust. 3 skreśla się wyrazy "przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego",
b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku niedotrzymania warunków umowy pożyczkobiorca jest obowiązany niezwłocznie zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami w wysokości 120% stopy oprocentowania kredytu lombardowego, obowiązującej w dniu żądania przez starostę jej zwrotu.",

c)
po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W przypadku niespłacenia w terminie lub w pełnej wysokości rat ustalonych w decyzji o odroczeniu lub o rozłożeniu na raty spłaty pożyczki, pożyczkobiorca jest obowiązany niezwłocznie zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami w wysokości 120% stopy oprocentowania kredytu lombardowego, obowiązującej w dniu upływu terminu zapłaty określonego w decyzji.";

4)
w § 6a w ust. 1 wyrazy "powiatowy urząd pracy" zastępuje się wyrazem "starostę".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.