Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz... - Dz.U.1998.166.1243 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.166.1243

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 28 grudnia 1998 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty (Dz. U. Nr 35, poz. 174 i z 1997 r. Nr 25, poz. 133) wprowadza się następujące zmiany:
1)
użyte w § 1, w § 2 w ust. 1 i 2, w § 4 w ust. 5, w § 5 w ust. 1 i 5, w § 6a w ust. 1 oraz w § 7 w ust. 1 rozporządzenia w różnych przypadkach wyrazy "rejonowy urząd pracy" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "powiatowy urząd pracy";
2)
użyte w § 4 w ust. 3 i 5 rozporządzenia w różnych przypadkach wyrazy "rejonowa rada zatrudnienia" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "powiatowa rada zatrudnienia";
3)
w § 3 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;
4)
użyte w § 5 w ust. 2 w pkt 1 i 2 wyrazy "rejonach administracyjnych (gminach)" zastępuje się wyrazami "powiatach (gminach)".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.