§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz... - Dz.U.2001.35.413 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.35.413

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 kwietnia 2001 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty (Dz. U. Nr 35, poz. 174, z 1997 r. Nr 25, poz. 133 i z 1998 r. Nr 166, poz. 1243) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 skreśla się wyrazy "przez kierownika powiatowego urzędu pracy";
2)
w § 5:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym wynosi 50%, a w powiatach (gminach) uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym 30% zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku niedotrzymania warunków umowy pożyczkobiorca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami w wysokości 120% zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, od kwoty niespłaconej pożyczki, naliczonymi od dnia wypłacenia pożyczki przez powiatowy urząd pracy.";

3)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Umowy o udzielenie pożyczki na podjęcie działalności lub na utworzenie dodatkowych miejsc pracy mogą przewidywać okres karencji spłaty kapitału i odsetek od udzielonej pożyczki nieprzekraczający 12 miesięcy. Okres całkowitej spłaty pożyczki nie może przekroczyć 4 lat od dnia jej wypłacenia przez powiatowy urząd pracy."