Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz... - Dz.U.2012.57 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.57

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 stycznia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 stycznia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 174, poz. 1267) w § 4 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) mianowanemu na stanowisko służbowe zaszeregowane do grup od 23 do 26 - dodatkowo dwie normy zaludnienia,

b) zaszeregowanemu do grupy niższej niż 23, posiadającemu stopień majora lub wyższy albo mianowanemu na stanowisko służbowe, dla którego etat przewiduje stopień majora lub wyższy - dodatkowo jedna norma zaludnienia,".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957, z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 1510 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677.