Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.254.2535

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 listopada 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.2)) w załączniku nr 1 do rozporządzenia "Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju" wprowadza się następujące zmiany:
1) w części dotyczącej województwa dolnośląskiego powiatu lubańskiego wyrazy "Olszyna 021005 2" zastępuje się wyrazami:

"Olszyna 021005 3

Olszyna - miasto 021005 4

Olszyna - obszar wiejski 021005 5";

2) w części dotyczącej województwa kujawsko-pomorskiego powiatu brodnickiego:
a) po wyrazie "Gminy:" dodaje się wyrazy "Bartniczka 040206 2",
b) skreśla się wyrazy "Grążawy 040206 2".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022.