§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.114.951

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2009 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.