Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.114.951

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 30 czerwca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym

Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym (Dz. U. Nr 133, poz. 928) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1:
a)
w pkt 3:
lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) protokół zniszczenia materiału siewnego, albo",

dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) protokół przekazania materiału siewnego niespełniającego wymagań jakościowych dotyczących zdolności kiełkowania, określonych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego - w przypadku nowo tworzonej partii materiału siewnego;",

b)
w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) świadectwa oceny laboratoryjnej lub informacje o wynikach badań poszczególnych partii wchodzących w skład utworzonej partii, lub informacje o dyskwalifikacji poszczególnych partii wchodzących w skład utworzonej partii w przypadku, gdy dyskwalifikacja miała miejsce z powodu niespełnienia wymagań jakościowych dotyczących zdolności kiełkowania, określonych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego,";

2)
w § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do prowadzenia ewidencji materiału siewnego roślin warzywnych przeznaczonego dla ostatecznego nieprofesjonalnego odbiorcy.";

3)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prowadzący obrót składa pisemną informację dotyczącą obrotu materiałem siewnym, który po raz pierwszy wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.",

b)
w ust. 2 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) przychód masy materiału siewnego:

a) z produkcji własnej lub kontraktacji,

b) przywiezionego z innych państw członkowskich Unii Europejskiej,

c) przywiezionego z państw trzecich;

6) sposób zagospodarowania materiału siewnego przez:

a) sprzedaż na cele siewne,

b) przeklasyfikowanie na cele niesiewne,

c) wykorzystanie do siewu w posiadanym gospodarstwie rolnym,

d) wykorzystanie do sporządzania mieszanek materiału siewnego;",

c)
w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Informacja dotycząca obrotu materiałem siewnym, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. c, zawiera ponadto:",

d)
w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) sposób zagospodarowania masy mieszanek materiału siewnego przez:

a) wykorzystanie na cele siewne,

b) przeklasyfikowanie na cele niesiewne;".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 591 i Nr 98, poz. 817.