Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób... - Dz.U.2004.87.834 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.87.834

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy (Dz. U. Nr 25, poz. 131, z późn. zm. 3 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Rejestracja bezrobotnego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. (WE) L 149 z 5.7.1971, z późn. zm.), następuje w dniu przedłożenia odpowiednich dokumentów stwierdzających jego tożsamość, po poświadczeniu przez niego, własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.";

2)
po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. Wojewódzki urząd pracy wydaje zarejestrowanej osobie, o której mowa w § 2a, zaświadczenie o okresach zarejestrowania oraz pobierania zasiłku dla bezrobotnych.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
1 Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 69, poz. 624.
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 166, poz. 1236, z 1999 r. Nr 111, poz. 1302 oraz z 2001 r. Nr 145, poz. 1635.