Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, realizowanych przez wyspecjalizowane organy wojskowe, a także szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.73.669

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 maja 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, realizowanych przez wyspecjalizowane organy wojskowe, a także szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej.

Na podstawie art. 88 ust. 4 i art. 88a ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800 i 1801) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, realizowanych przez wyspecjalizowane organy wojskowe, a także szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 63, poz. 398) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w pkt 1 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55 i Nr 28, poz. 153)",
b)
w pkt 2 wyrazy "(Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153 i Nr 41, poz. 255)" zastępuje się wyrazami "(Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253)",
c)
w pkt 4 wyrazy "(Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 6, poz. 31)" zastępuje się wyrazami "(Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368)",
d)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Pełnomocniku Ministra Obrony Narodowej - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Rekonwersji Kadr - dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej,"

e)
skreśla się pkt 9,
f)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) pełnomocniku dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, okręgu wojskowego, korpusu oraz szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego - należy przez to rozumieć pełnomocnika dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, okręgu wojskowego, korpusu oraz szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego do spraw rekonwersji kadr.";

2)
w § 2 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Wyspecjalizowanymi organami wojskowymi właściwymi do udzielania żołnierzom zawodowym pomocy rekonwersyjnej, zwanymi dalej «organami wojskowymi», są: Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, dowódcy okręgów wojskowych, dowódcy korpusów, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci uzupełnień.

2. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej realizuje pomoc rekonwersyjną poprzez Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej.

3. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, okręgów wojskowych i korpusów realizują pomoc rekonwersyjną poprzez swoich pełnomocników i ośrodki aktywizacji zawodowej.";

3)
w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu zawodową służbę wojskową pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego do Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem dowódcy, szefa lub dyrektora jednostki, instytucji wojskowej lub innej jednostki organizacyjnej, w której żołnierz ten pełni służbę wojskową, po zawiadomieniu właściwego pełnomocnika dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, okręgu wojskowego, korpusu lub szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.";

4)
w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dokument podróży, o którym mowa w ust. 1, wydaje wojskowy komendant uzupełnień właściwy dla miejsca zamieszkania żołnierza zawodowego - na podstawie zaświadczenia wydanego przez Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej.";

5)
w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1, organ wojskowy zwraca koszty noclegów na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 151, poz. 1720), z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.";

6)
w § 10 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) nauki praktycznych metod poszukiwania zatrudnienia, a w szczególności umiejętności tworzenia sieci informowania o możliwościach uzyskania zatrudnienia, umiejętności wykorzystania różnych źródeł informacji o wolnych miejscach pracy, tworzenia planu poszukiwania pracy oraz korzystania z usług wyspecjalizowanych instytucji pośrednictwa pracy,";

7)
w § 13 ust. 3 otrzymuje:

"3. Limity przejazdów i noclegów oraz wysokość limitów kosztów szkolenia jednego żołnierza zawodowego ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej.";

8)
w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Miejsce i termin odbywania praktyki zawodowej określa dyrektor Wojskowego Centrum Aktywizacji Zawodowej.";

9)
w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Program, przebieg i czas trwania praktyki zawodowej określa, w porozumieniu z dyrektorem Wojskowego Centrum Aktywizacji Zawodowej, pracodawca przyjmujący żołnierza zawodowego na praktykę zawodową.";

10)
w załączniku nr 1 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Oczekiwany rodzaj przekwalifikowania zawodowego w formie szkolenia zorganizowanego przez Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji Ministerstwa Obrony Narodowej lub studiów, na które ubiegający się chciałby zostać skierowany (można wpisać tylko jeden rodzaj studiów lub dwa rodzaje kursów zawodowych):

1) studia podyplomowe z zakresu .........

2) studia specjalistyczne z zakresu .........

3) studia licencjackie z zakresu .........

4) kurs zawodowy z zakresu .........";

11)
w załączniku nr 3:
a)
część II otrzymuje brzmienie:

"II. Ukończone szkolenia przekwalifikowania zawodowego:

Data i rodzaj ukończonego szkolenia:

1) Organizowanego przez Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji Ministerstwa Obrony Narodowej .................................................................

2) W drodze refundacji kosztów szkolenia przez Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji Ministerstwa Obrony Narodowej ...........................

3) Inne ......................................................................",

b)
część VIII otrzymuje brzmienie:

"VIII. Zarejestrowany jako bezrobotny poszukujący pracy w Powiatowym

Urzędzie Pracy w ............................ tak/nie, od dnia ........, otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych - tak/nie.

Uwagi: ...................................................".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.