Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.11.41

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lutego 1985 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.

Na podstawie art. 3 ust. 6, art. 7 ust. 3, art. 22 ust. 4, art. 38 i 39 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1984 r. Nr 16, poz. 74, Nr 26, poz. 129, Nr 34, poz. 181 i Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw (Dz. U. z 1984 r. Nr 20, poz. 95 i Nr 51, poz. 264) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 14 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy: "na wojewódzki rachunek bankowy rezerwy środków budżetowych, przeznaczonych na finansowanie inwestycji" zastępuje się wyrazami: "na dochód właściwego budżetu terenowego";
2)
w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, tworzą fundusz postępu techniczno-ekonomicznego z obciążających koszty ich działalności odpisów określonych w procentach w stosunku do wartości:

1) sprzedaży wyrobów, robót i usług własnej produkcji oraz patentów, licencji i innych osiągnięć naukowo-technicznych, z wyłączeniem sprzedaży wewnętrznej nie zrównanej zgodnie z odrębnymi przepisami ze sprzedażą poza przedsiębiorstwo,

2) marż, prowizji oraz innych wpływów z tytułu usług handlowych, realizowanych w związku ze sprzedażą towarów.

W zakresie sprzedaży wyrobów, robót i usług oraz w zakresie marż, prowizji i innych wpływów z tytułu usług handlowych stosuje się przy naliczaniu odpisów na fundusz postępu techniczno-ekonomicznego odpowiednio przepisy art. 3 ust. 4 i 5 ustawy.";

3)
w § 41 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Stawkę odpisów na fundusz, o którym mowa w ust. 1 i 2, uzależnioną od wielkości wydobycia w kopalniach, oraz szczegółowe zasady gospodarowania tym funduszem określa organ założycielski w porozumieniu z Ministrem Finansów.";

4)
w § 50 w ust. 1 po wyrazach: "przedsiębiorstwa handlu artykułami technicznymi "Elmet"" stawia się przecinek i dodaje wyrazy: "Przedsiębiorstwo Obrotu Towarowego Przemysłu Skórzanego "Polbut"";
5)
w § 78 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedsiębiorstwo tworzy fundusz postępu techniczno-ekonomicznego z obciążających koszty jego działalności odpisów, określonych w procentach w stosunku do wartości, o której mowa w § 19 ust. 1.";

6)
§ 95 otrzymuje brzmienie:

"§ 95. 1. Do nagród i premii wypłacanych w 1985 r. z zysku osiągniętego za 1984 r. nie ma zastosowania przepis § 5 ust. 5, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.

2. Wypłaty nagród i premii mogą nastąpić przed zweryfikowaniem bilansu za 1984 r. w wysokości nie podlegającej obciążeniom na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej, nie wyższej jednak niż wynosi kwota zysku do podziału pozostająca do dyspozycji przedsiębiorstwa po zmniejszeniu tego zysku o kwoty:

1) obowiązkowego odpisu na fundusz rezerwowy,

2) należnych obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej z tytułu przyrostu wynagrodzeń w 1984 r. i za lata ubiegłe,

3) innych wypłat i zobowiązań pokrywanych z zysku do podziału.

3. Wypłaty nagród i premii w wysokości powodującej obciążenie mogą być dokonane dopiero po zweryfikowaniu bilansu za 1984 r.

4. Jeżeli wypłacona kwota nagród i premii z zysku do podziału osiągniętego za 1984 r., ustalonego w oparciu o zweryfikowany bilans, jest wyższa od kwoty zysku pozostającej po zapłaceniu należnych obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz innych zobowiązań, różnica nie znajdująca pokrycia w zysku za 1984 r. podlega potrąceniu w pierwszej kolejności z zysku do podziału osiągniętego w 1985 r. i pomniejsza ona równocześnie fundusz załogi za ten rok w części przewidzianej w planie na nagrody i premie."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 lutego 1985 r., z tym że przepisy § 1 pkt 1-5 mają zastosowanie do rozliczeń za okres od dnia 1 stycznia 1985 r.