Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.37.210

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 11 marca 1998 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.

Na podstawie art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi (Dz. U. Nr 41, poz. 215 oraz z 1997 r. Nr 25, poz. 135 i Nr 134, poz. 890) w § 1 w ust. 3 skreśla się wyrazy "po akceptacji przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej kryteriów i zasad ich rozdziału oraz".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.