Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.149.728

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 grudnia 1995 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 41, poz. 213) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 2 dodaje się § 21 i § 22 w brzmieniu:

"§ 21. Środki budżetowe na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne obejmują:

1) środki na wypłatę na zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

2) środki na pokrycie kosztów ustalania uprawnień, wypłaty oraz dochodzenia nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych ponoszonych przez dysponentów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 22. Wojewodowie są dysponentami środków na pokrycie kosztów ustalania uprawnień, wypłaty oraz dochodzenie nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych ponoszonych przez jednostki organizacyjne gmin - ośrodki pomocy społecznej - w ramach środków na realizację zadań zleconych gminom, wykonywanych przez te ośrodki.";

2)
w § 3:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister Finansów przekazuje dysponentom głównym środki budżetowe na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w terminach zapewniających bieżącą wypłatę zasiłków.",

b)
skreśla się ust. 2,
c)
dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust. 2;
3)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Wojewodowie przekazują gminom środki wymienione w § 21 pkt 1 - w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - w terminach zapewniających bieżącą wypłatę zasiłków.";

4)
w § 6:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Różnicę między łączną sumą wydatków na wypłacone zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne a otrzymaną dotacją wojewodowie uwzględniają przy przekazywaniu gminom środków na następny kwartał danego roku budżetowego.",

b)
dodaje się ust. 21 w brzmieniu:

"21. Gminy rozliczają i zwracają nie wykorzystaną w roku budżetowym dotację na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w terminie określonym w § 43 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 76, poz. 333 oraz z 1992 r. Nr 6, poz. 22 i Nr 80, poz. 411).";

5)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Kwota dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych (w zł).";

6)
załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r., przy czym przepis § 1 pkt 4 lit. b) ma zastosowanie do rozliczenia dotacji za rok 1995.

ZAŁĄCZNIK

Pieczęć jednostki

sporządzającej informację

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI CELOWEJ NA SFINANSOWANIE WYPŁATY ZASIŁKÓW RODZINNYCH I PIELĘGNACYJNYCH

za okres od początku roku do końca ........... kwartału 199... r.

Lp.WyszczególnienieWykonaniex)
123
1Suma wypłaconych zasiłków rodzinnych (w zł)
2Suma wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych (w zł)
3Łączna suma wydatków [1+2] (w zł)
4Dotacja otrzymana na wypłatę zasiłków (w zł)
5Różnica [4-3] (w zł)
6Przeciętna miesięczna liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych
7Przeciętna miesięczna liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych
8Przeciętna miesięczna liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne

x) Z dokładnością do dwóch znaków po przecinku

Sporządził:

....................... .................................

(imię i nazwisko) (kierownik jednostki

sporządzającej informację)

............ dnia ........