Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu. - Dz.U.2004.40.370 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.40.370

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 18 lutego 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. Nr 181, poz. 1773) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) określany nazwą rośliny, której procentowa zawartość pyłku w miodzie występuje w znacznej przewadze,";

2)
w § 5 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) składników żywności, w tym dozwolonych substancji dodatkowych, obcych jego składowi.";

3)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221.

ZAŁĄCZNIK  1

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE MIODU

WyszczególnienieKryteria
12
Zawartość wodynie więcej niż 20 %, z tym że nie więcej niż:
1) 23 % - w miodzie wrzosowym i w miodzie

piekarniczym;

2) 25 % - w miodzie piekarniczym wrzosowym
Zawartość fruktozy i glukozy (sumanie mniej niż:
fruktozy i glukozy)60 g/100 g - w miodzie nektarowym,
45 g/100 g - w miodzie spadziowym i spadziowo-nektarowym
Zawartość sacharozynie więcej niż 5 g/100 g, z tym że nie więcej niż:

1) 10 g/100 g - w miodzie pochodzącym z

grochodrzewu (Robinia pseudoacacia), lucerny

(Medicago sativa), Menzies Banksia (Banksia

menziesii), suchodrzewu francuskiego

(Hedysarum), kauczukowca czerwonego

(Eucalyptus camadulensis), rzemienicy

(Eucryphia lucida, Eucryphia milligani),

Citrus spp.;

2) 15 g/100 g - w miodzie pochodzącym z lawendy

(Lavandula spp.), ogórecznika (Borago

officinalis)

Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzienie więcej niż:

0,1 g/100 g, z tym że nie więcej niż:

0,5 g/100 g w miodzie wytłoczonym

Przewodność właściwanie więcej niż 0,8 mS/cm, z wyjątkiem miodów i ich mieszanek, wymienionych poniżej, z tym że nie mniej niż 0,8 mS/cm - w miodzie spadziowym, miodzie kasztanowym i ich mieszankach. Nie określa się przewodności właściwej dla miodu pochodzącego z drzewa truskawkowego (Arbutus unedo), wrzośca (Erica), eukaliptusa, lipy (Tilia spp.), wrzosu pospolitego (Calluna vulgaris), leptospermum, drzewa herbacianego (Melaleuca spp.)
Wolne kwasynie więcej niż 50 mval/kg, z tym że nie więcej niż 80 mval/kg - w miodzie piekarniczym (przemysłowym)
Liczba diastazowa (wg skali Schade)nie mniej niż 8, z wyjątkiem miodu piekarniczego (przemysłowego), z tym że nie mniej niż 3 - w miodzie z naturalnie niską aktywnością enzymów oraz zawartością HMF nie więcej niż 15 mg/kg
Zawartość

5-hydroksymetylofurfuralu (HMF)

nie więcej niż 40 mg/kg, z wyjątkiem miodu piekarniczego (przemysłowego), z tym że nie więcej niż 80 mg/kg w miodzie pochodzącym z regionów o klimacie tropikalnym oraz w mieszankach takich miodów
1 Załącznik zmieniony przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.04.63.590).