§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.250.2106

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2005 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych (Dz. U. Nr 35, poz. 311 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1097) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku paliw silnikowych oraz olejów opałowych za miejsce magazynowania uznaje się zbiorniki naziemne i podziemne, podlegające prawnej kontroli metrologicznej na podstawie odrębnych przepisów. Za miejsce magazynowania tych wyrobów uznaje się również zbiorniki naziemne i podziemne, wprowadzone do użytkowania przed dniem 1 maja 2004 r., które nie posiadają dowodów legalizacji - jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2007 r.".